Karnozín - overený faktor dlhovekosti

Mnoho dokumentov dokazuje schopnosť karnozínu odvrátiť škodlivé efekty starnutia.

V mladosti nás karnozín chráni pred nebezpečnými oxidačnými procesmi, glykáciou, poškodením DNA a inými reakciami, ktoré poškodzujú  tkanivá a orgány. 8 V priebehu života však hladina karnozínu v tele klesá, 2-4 čím sa stávame náchylnejší k strate kognitívnych funkcií, zníženej pohyblivosti, strate kontroly metabolizmu, k ochoreniam kardiovaskulárneho systému, a taktiež sa zvyšuje riziko vzniku nádorových ochorení.  Po podávaní karnozínu rôznym laboratórnym zvieratám sa im predĺžila životnosť . Toto všetko prispieva k zmene vnímania procesu starnutia konvenčnou medicínou.

Vedci skúmajú súvislosť medzi karnozínom a dlhovekosťou

Karnozín sa nachádza v organizme kdekoľvek sú vyššie energetické požiadavky, napríklad v mozgu, v srdci a svaloch. 5  Jeho funkciou je  chrániť tieto životne dôležité oblasti pred metabolickými nárokmi na výrobu energie a spravovanie energetických požiadaviek. 6,7

Mladé organizmy majú vysokú hladinu karnozínu práve v týchto energeticky náročných tkanivách. So zvyšujúcim sa vekom hladina karnozínu klesá.2-4 Príčinou je, že naše telá so stúpajúcim vekom produkujú menej karnozínu a taktiež sa karnozín stáva náchylnejší k deštrukcii. Pri ochoreniach ako je diabetes a metabolický syndróm, starne organizmus neprirodzene rýchlo, produkcia karnozínu klesá a zvyšuje sa jeho deštrukcia. 8,9

Tieto zistenia naznačujú, že “nedostatok karnozínu” môže byť sčasti zodpovedný za viditeľné starnutie a stratu funkčnosti v početných častiach tela, ktorá je spojená so starnutím.  Ak by sme vedeli dopniť hladinu karnozínu v organizme na počiatočné hodnoty, mohli by sme zastaviť aspoň časť procesu starnutia.

Niektoré najdramatickejšie pozorovania z posledných rokov ukazujúce ako dopĺňanie karnozínu predlžuje život:

 1. Karnozín in vitro spomaľuje starnutie ľudských buniek.10,11 Vedci pridali karnozín do kultúr mladých buniek. Kým bunky v kontrolnej kultivácii vykazovali známky starnutia, tie, ktorým bol dodávaný karnozín vo vysokej koncentrácii, ostali “mladé”.5 Keď sa však tieto mlado vyzerajúce bunky preniesli do bežnej kultivačnej misky, rýchlo sa dostali na tú istú vekovú úroveň ako kontrolné bunky. V rámci pokusu vedci vybrali staré bunky na konci ich životného cyklu, premiestnili ich do živnej pôdy obsahujúcej vysokú hladinu karnozínu, zistili, že tieto bunky veľmi rýchlo omladli, priblížili sa podobou k mladým bunkám.10
 2. Karnozín predlžuje životnosť vírnikov, čo sú mikroskopické vodné živočíchy, ktoré sa používajú v mnohých laboratóriách ako model starnutia.12 V tomto experimente vedci skúmali mnoho rôznych antioxidantov, pričom identifikovali karnozín ako jeden zo štyroch, ktoré mali signifikantný vplyv na dlhovekosť organizmov.
 3. Karnozín predlžuje životnosť vínnych mušiek, ktoré taktiež slúžia na štúdium starnutia, o takmer 20% mužských jedincov.13,14 Za bežných okolností jedince mužského pohlavia umierajú oveľa skôr ako ženského pohlavia, ale pri podávaní karnozínu dosiahli mužské jedince ten istý vek ako ženské.
 4. Karnozín predĺžil životnosť laboratórnych myší, ktoré majú čo sa týka starnutia mnoho spoločných čŕt s ľuďmi. 15,16

Vedci použili rýchlo starnúci kmeň myší a pridávali im do stravy karnozín. Nielenže tieto zvieratá žili signifikantne dlhšie, ale si aj zachovali fyzické a behaviorálne črty mladých jedincov.15 Ten istý experiment uskutočnili s normálnymi myšami a zistili veľmi podobný účinok aj u nich. Karnozín jednoznačne zlepšil vzhľad a kondíciu karnozínom kŕmených zvierat v porovnaní s tými, ktoré karnozín nedostávali.16

Čo potrebujete vedieť: Karnozín zabezpečuje širokospektrálnu obranu voči starnutiu

 • Karnozín je prirodzenou anti-aging zložkou ľudského tela.
 • Karnozín pôsobí proti takým vek indukujúcim procesom, ako sú oxidácia, glykácia, cross-linking proteínov, skracovanie telomér,64  a akumulácii modulovaných kovov.
 • Hladina karnozínu s vekom klesá, čím sa postupne oslabuje obrana proti vekom podmieneným procesom.
 • Dopĺňanie karnozínu môže obnoviť pôvodné hladiny karnozínu v krvi a tkanivách, a predlžuje životnosť pokusných zvierat.
 • Dopĺňanie karnozínu môže chrániť pred neurodegeneratívnymi ochoreniami a porážkou, taktiež zvyšuje výkon pri cvičení, zmierňuje diabetes a jeho komplikácie, chráni srdcový sval a cievy pred aterosklerózou.

Karnozín chráni pred kardiovaskulárnymi ochoreniami

Účinky karnozínu sa najviac prejavujú v srdci a cievach, bolo preukázané, že karnozín znižuje úmrtnosť pri porážke a zmierňuje jej následky.17-19 Pokusy so zvieratami ukázali, že karnozín podaný pred alebo po indukovanej porážke ochraňuje mozgové bunky pred tzv. Ischemicko-reperfúznom poranení, ktoré vzniká pri nedostatku kyslíka v tkanive a jeho následnej vysokej hladine po obnovení prietoku krvi.17,18 Priaznivý účinok karnozínu v tomto prípade vedie k zmenšeniu oxidačného poškodenia buniek a reálnemu a významnému zmenšeniu veľkosti plochy poškodenej porážkou.18

Karnozín taktiež ochraňuje srdcový sval pred ischémiou (nedostatočný prietok krvi), spôsobujúcou infarkt. Táto ochrana vychádza z antioxidačného účinku karnozínu, kombinovaného s jeho schopnosťou vychytávať oxidáciou indukované prechodné kovy, pufrovacou schopnosťou, a vplyvom na aktivitu zápalových buniek.19 Karnozín sa taktiež pridával do roztokov používaných na ochranu srdcového svalu počas operácie srdca, kedy je srdce zastavené a riziko ischemického poškodenia je veľmi vysoké.20

Karnozín tiež zabraňuje vzniku ischémie v krvných cievach, chráni bunky endotelu ciev pred oxidáciou a glykáciou, ktoré sú skorými príznakmi rozvoja aterosklerózy.21,22  Štúdie poukazujú, že karnozín zabraňuje vytváraniu nebezpečných penových buniek, čo sú pôvodne makrofágy naplnené tukom, ktoré spúšťajú zápalovú reakciu vedúcu k tvorbe aterosklerotického plátu.23

Nadmerný svalový tonus v cievach zvyšuje krvný tlak a redukuje prietok krvi v srdcovom svale a v mozgových bunkách; karnozín redukuje tonus v cievach viacerými mechanizmami.24 Moduluje signalizáciu vápnikového iónu v bunkách hladkého svalstva, ktoré kontrolujú vaskulárny tonus a zvyšujú produkciu prospešnej endotelovej NO syntetázy, ktorá indukuje zníženie tonusu tepien.25

Ak vezmeme do úvahy priaznivý vplvyv karnozínu na kostrové svalstvo, potom nie je prekvapujúce zistenie, že karnozín tiež zvyšuje kontraktilitu srdcového svalu. Toto je opäť multifaktoriálny efekt, ktorý je čiastočne spôsobený schopnosťou karnozínu kontrolovať prietok vápnika a čiastočne antioxidačnými, pufrovacími a antiglykačnými vlastnosťami karnozínu.19,26,27

Karnozín bojuje proti cukrovke a jej následkom

Globálna epidémia obezity so sebou nesie rastúcu hrozbu diabetu typu 2 a jeho devastačných následkov - kardiovaskulárnych chorôb, zlyhania obličiek, poškodenia nervstva, porúch zraku.

Štúdie ukazujú, že diabetické bunky majú hladinu karnozínu pod normálom, podobne ako u starších dospelých.10 To  môže byť jedna z príčin, prečo diabetes spôsobuje zrýchlenie starnutia.28

Dopĺňanie karnozínu teda môže obnoviť pôvodné ranné hladiny karnozínu v životne dôležitých tkanivách, a ponúka ochranu pred mnohými komplikáciami diabetu.

Karnozín znižuje zvýšenú hladinu krvného cukru, znižuje dlhodobú tvorbu koncových produktov pokročilej glykácie, obmedzuje oxidačný stres a zvýšenú zápalovú aktivitu a cross-linking proteínov nielen u diabetikov, ale aj u inak zdravých starších dospelých.29-33

Ako karnozín chráni pred deštrukčným pôsobením zvýšenej hladiny cukru v krvi na organizmus:

 • Karnozín chráni bunky obličiek pred účinkom vysokej hladiny glukózy, pomáha znižovať riziko vzniku diabetickej choroby obličiek, nefropatie.34-36
 • Karnozín znižuje oxidáciu a glykáciu lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL), čo napomáha zníženiu rozvoja diabetom navodenej aterosklerózy.37,23
 • Karnozín znižuje riziko vzniku katarakty (šedého zákalu) u diabetikov.38,39
 • Dopĺňanie karnozínu tiež pôsobí preventívne proti poškodeniu drobných ciev v oku, ktoré zapríčiňuje diabetickú retinopatiu, hlavnú príčinu straty zraku pri cukrovke.40
 • Karnozínové doplnky zabraňujú strate funkcie senzorických nervov u diabetických zvierat.41


Karnozín ochraňuje bunky mozgu, podporuje kognitívne funkcie

Medikamentózna liečba pri spomalení kognitívneho poklesu sa zatiaľ ukázala len málo účinná. Sľubnou sa zdá byť liečba založená na dopĺňaní hladiny karnozínu.42

Alzheimerova choroba je najbežnejšou a najviac obávanou neurodegeneratívnou chorobou. Vedci zistili, že pacienti s Alzheimerovou chorobou majú ešte nižšie hladiny karnozínu v mozgu a mozgovomiešnom moku ako iní starší dospelí.43 Nie je zatiaľ jasné, či je to príčína alebo následok, ale mnohé zaujímavé pozorovania naznačujú úlohu karnozínu pri prevencii tohoto ochorenia.  Alzheimerova choroba je výsledkom pôsobenia mnohých faktorov, z ktorých prakticky všetky majú spojitosť s karnozínom a jeho úlohou v mozgu. Známy expert Alan R. Hipkiss z London’s Queen Mary’s School of Medicine and Dentistry nedávno zhrnul vzťah medzi Alzheimerovou chorobou a klesajúcou hladinou karnozínu v tele.  

Hipkiss pozoroval, že v tých častiach mozgu, ktoré sú ako prvé zasiahnuté Alzheimerovou chorobou, sa za normálnych okolností nachádza najvyššia hladina karnozínu.44 To naznačuje, že ako hladina karnozínu s pribúdajúcim vekom klesá, sú práve tieto oblasti mozgu najzraniteľnejšie voči poškodeniu súvisiacemu s Alzheimerovou chorobou. Navyše poznamenáva, že abnormálny proteín, amyloid beta, prítomný iba v mozgu postihnutom Alzheimerom, je plný zinkových iónov.  Karnozín je schopný viazať zinok a tým zastaviť ďalšie poškodzovanie tkanív.44,45 Opäť platí, že klesajúca hladina karnozínu vystavuje mozgové tkanivo neprirodzenej kumulácii toxického zinku.

Nakoniec Hipkiss poznamenáva, že tzv. “Neurofibrilárne spleti” nachádzajúce sa v mozgu pacientov s Alzheimerom, obsahujú proteíny, ktoré sú vo veľkej miere zosieťované.44 Karnozín je účinným inhibítorom zosieťovania proteínov v celom tele.46

Mitochondriálna dysfunkcia je ďalším faktorom Alzheimerovej choroby; oxidačný stres s touto dysfunkciou spojený sa môže podieľať na formovaní proteínu amyloid beta, ktorý je prítomný pri Alzheimerovej chorobe.47  Pokusné štúdie na myšiach s Alzheimerovou chorobou ukázali, že ich suplementácia karnozínom účinne znižuje akumuláciu amyloidu beta a kompletne ochráni ich mozgy pred mitochondrálnou dysfunkciou.31

Pri pokusných modeloch neurodegeneratívnych ochorení spojených so starnutím tieto biochemické vzťahy ukazujú naozajstné výsledky. Výskumníci kŕmili staré myši potravou bohatou na karnozín, ktorá tiež obsahovala vitamín D3, čučoriedky a polyfenoly zo zeleného čaju, alebo kontrolnú látku.48 Zvieratá boli trénované, aby našli cestu na plošinu ponorenú vo vode. Na konci tréningového obdobia mala skupina starých zvierat, ktoré boli liečené karnozínom, lepšie výsledky ako kontrolná skupina vekovo tých istých neliečených zvierat. Zistilo sa tiež, že karnozínom kŕmené zvieratá vykazujú zvýšenú tvorbu nových mozgových buniek, zníženie zápalových markerov a zhoršovania mozgových buniek v porovnaní s kontrolnou skupinou. Podobné antioxidačné a protizápalové účinky boli pozorované v mozgoch myší s experimentálnou formou Parkinsonovej choroby.49

Cievna mozgová príhoda spôsobuje smrť mozgových buniek zapríčínenú oxidačným poškodením. Nedávne štúdie ukazujú, že antioxidačné pôsobenie karnozínu poskytuje ochranu pri ischemickej cievnej mozgovej príhode (nedostatočné prekrvenie mozgového tkaniva) a hemoragickej cievnej mozgovej príhode (poškodenie krvácaním).

V jednej štúdii boli potkany počas dvoch týždňov kŕmené zmesou karnozínu, čučoriedok, zeleného čaju a vtiamínu D3. Následne im bola experimentálne navodená ischemická cievna mozgová príhoda, pri ktorej bola hlavná mozgová cieva chirurgicky zablokovaná.50  Testovanie správania pred a po zákroku ukázalo, že v porovnaní s kontrolnou vzorkou, zvieratá kŕmené danou zmesou vykazovali 12% - né zníženie motorickej asymetrie, a 24% -nú  redukciu neurologickej dysfunkcie po porážke. Tieto zvieratá tiež vykazovali trojnásobne vyššiu mieru proliferácie nových mozgových buniek po porážke, v porovnaní s kontrolnými jedincami.

Iné štúdie ischemickej cievnej mozgovej príhody demonštrujú silný pokles oxidačného stresu a apoptózyi mozgových  buniek u zvierat, ktorým bol do stravy pridaný karnozín.51 Dôležité je, že karnozín tiež zabezpečuje ochranu po ischémii z takzvanej glutamátovej excitotoxicity, rovnakého typu neuronálnej “prehnanej overdrive reakcie”, o ktorom sa predpokladá, že prispieva k ďalšiemu rozvoju Alzheimerovej choroby.52

V experimentálnych štúdiách hemoragickej cievnej mozgovej príhody viedlo dopĺňanie karnozínu k obnoveniu fyziologických neurotransmiterových receptorov, ktoré boli poškodené prítomnosťou krvi v mozgovom tkanive.53 Karnozín tiež zabránil vzniku niektorých nebezpečných opuchov, ktoré často nasledujú po hemoragickej cievnej mozgovej príhode.53

Karnozín sa zameriava na šesť spoločných mechanizmov molekulárneho starnutia

Spočiatku vedci považovali karnozín iba za antioxidačnú molekulu. Ale aj keď má dobré antioxidačné vlastnosti, karnozín vôbec nie je najsilnejším antioxidantom v tele. Čo zaujalo vedcov je fakt, že suplementácia s inými, silnejšími antioxidantmi nevyústila do tak dramatického zvýšenia životnosti ako suplementácia karnozínom.62,65

Len málo vedcov sa však zaoberalo zistením, že karnozín naozaj zasahuje do šiestich hlavných procesov spojených so starnutím. Pozrime sa na každú z nich, aby sme videli ako karnozín pôsobí celkovo.  

 1. Oxidácia na bunkovej a tkanivovej úrovni je jednou z hlavných faktorov starnutia organizmu. Karnozín vychytáva kyslíkové a dusíkové voľné radikály a znižuje ich deštruktívny vplyv na molekuly tuku a DNA.1,62,66,67 Tieto účinky majú každý významný vplyv na zastavenie aterosklerózy a vzniku rakoviny.
 2. Glykácia, tvorba  molekulárnych zlúčenín glukózy s vitálnymi biomolekulami ako sú enzýmy a iné proteíny, je ďalšou hlavnou príčinou starnutia. Glykované proteíny indukujú silný oxidačný stres a spúšťajú zápalové reakcie, ktoré urýchľujú proces starnutia. Glykované proteíny tiež vytvárajú “krížové väzby", ktorými sú viazané dohromady, čím sa znižuje ich flexibilita a funkčnosť. Karnozín namiesto týchto biomolekúl sám podlieha procesu glykácie, šetriac iné vitálne štruktúry, a zamedzuje nebezpečné zosieťovanie proteínov.5,67,68
 3. Nahromadenie nadbytočných kovov44,69 Cheláty karnozínu, jeho zlúčeniny s iónmi medi, zinku a železa. Karnozín vytvára cheláty, zlúčeniny s iónmi medi, zinku a  železa. Tieto kovy, ak sú v nadbytku, vedú k produkcii amyloidu beta a iných proteínov, ktoré sú prítomné pri Alzeimerovej a Parkinsonovej chorobe.66,70-72
 4. Zosieťované proteíny sú výsledkom akumulácie oxidačných poškodení a glykácií v mladom veku. Sú eliminované vnútrobunkovými štruktúrami -  proteazómami.65 S rastúcim vekom však proteazomálna degradácia klesá, čo umožňuje nefunkčným proteínom hromadiť sa a zasahovať do funkčnosti buniek. Karnozín je schopný reagovať s týmito abnormálnymi proteínmi, čím urýchľuje ich elimináciu.65,70
 5. Teloméry sú opakujúce sa sekvencie DNA na koncoch chromozómov, ktoré fungujú ako druh “molekulárnych hodín” a skracujú sa po každom cykle bunkového delenia. Keď sa teloméry príliš skrátia, bunky umierajú. Karnozín v experimentálnych podmienkach znižuje poškodenie telomér a spomaľuje ich skracovanie.64
 6. Mitochondriálna dysfunkcia - keď mitochondria stráca svoju účinnosť, proces starnutia sa zrýchľuje tým, že bunkám nie je dodávané dostatočné množstvo energie a sú vystavené vysokej oxidačnej záťaži.47,73,74
   

Karnozín zlepšuje výkon pri cvičení

Kým nadbytočný tuk zvyšuje riziko cukrovky, pravidelné cvičenie redukuje riziko cukrovky aj obezity. Karnozín podporuje výkon pri cvičení tým, že vyrovnáva rastúce hladiny kyseliny, ktorá sa hromadí v namáhanom svalstve.55,56 Hromadenie kyseliny vo svaloch spôsobuje únavu a bolesť, ktoré nakoniec obmedzujú výkony pri civčení.54,57,58

Zvýšená hladina karnozínu prítomného vo svaloch je dnes uznávaným prostriedkom na zlepšenie výkonu pri cvičení a znižovaní únavy, čo platí pre trénovaných aj netrénovaných jedincov.6,59,60 Toto môže byť rozhodujúci faktor pri zabezpečení bezpečnosti a nezávislého života u starších jedincov, keďže sa u nich so svalovou slabosťou zvyšuje krehkosť a riziko pádov.61

V štúdii u ľudí vo veku 55-92 rokov sa zvýšenie hladiny karnozínu vo svaloch prejavilo zvýšením prahu únavy o 29% v porovnaní so stavom pred podávaním karnozínu; v kontrolnej skupine bezo zmien.62 Podobná štúdia medzi 60-80 ročnými ukázala signifikantné predĺženie času, ktorý strávili cvičením predtým ako sa unavili.63

Záver

Posledné desaťročie viedlo k širokému spektru zistení, týkajúcich sa viacerých ochranných účinkov karnozínu, ktoré vyplývajú z jeho schopnosti bojovať proti mnohým procesom spôsobujúcim starnutie.

Karnozín chráni proti oxidačnému poškodeniu, glykácii vitálnych proteínov, nahromadeniu kyslých látok vo svaloch a srdci, proti nebezpečným prechodným kovom, vekom navodenému  zosieťovaniu proteínov, mitochondriálnej dysfunkcii a rýchlemu skracovaniu telomérov.64

Tieto rôznorodé pôsobenia spolupracujú pri prevencii chorôb súvisiacich s vekom ako je kognitívny pokles a demencia, podporujú pohodlie a výkon pri cvičení, spomaľujú postup metabolických ochorení ako je diabetes, a spolupôsobia pri obrane proti ateroskleróze a srdcových chorobách. Niet divu, že karnozín sa označuje ako “dipeptid proti starnutiu”. 26

Karnozín Extra, Karnozín, Carnosin, L-Carnosine

 
 1. Hipkiss AR. Carnosine, a protective, anti-ageing peptide? Int J Biochem Cell Biol. 1998 Aug;30(8):863-8.
 2. Boldyrev AA, Yuneva MO, Sorokina EV, et al. Antioxidant systems in tissues of senescence accelerated mice. Biochemistry (Mosc). 2001 Oct;66(10):1157-63.
 3. Bellia F, Calabrese V, Guarino F, et al. Carnosinase levels in aging brain: redox state induction and cellular stress response. Antioxid Redox Signal. 2009 Nov;11(11):2759-75.
 4. Everaert I, Mooyaart A, Baguet A, et al. Vegetarianism, female gender and increasing age, but not CNDP1 genotype, are associated with reduced muscle carnosine levels in humans. Amino Acids. 2011 Apr;40(4):1221-9.
 5. Bellia F, Vecchio G, Cuzzocrea S, Calabrese V, Rizzarelli E. Neuroprotective features of carnosine in oxidative driven diseases. Mol Aspects Med. 2011 Aug;32(4-6):258-66.
 6. Baguet A, Bourgois J, Vanhee L, Achten E, Derave W. Important role of muscle carnosine in rowing performance. J Appl Physiol. 2010 Oct;109(4):1096-101.
 7. Calabrese V, Cornelius C, Cuzzocrea S, Iavicoli I, Rizzarelli E, Calabrese EJ. Hormesis, cellular stress response and vitagenes as critical determinants in aging and longevity. Mol Aspects Med. 2011 Aug;32(4-6):279-304.
 8. Riedl E, Koeppel H, Pfister F, et al. N-glycosylation of carnosinase influences protein secretion and enzyme activity: implications for hyperglycemia. Diabetes. 2010 Aug;59(8):1984-90.
 9. Gayova E, Kron I, Suchozova K, Pavlisak V, Fedurco M, Novakova B. Carnosine in patients with type I diabetes mellitus. Bratisl Lek Listy. 1999 Sep;100(9):500-2.
 10. McFarland GA, Holliday R. Retardation of the senescence of cultured human diploid fibroblasts by carnosine. Exp Cell Res. 1994 Jun;212(2):167-75.
 11. McFarland GA, Holliday R. Further evidence for the rejuvenating effects of the dipeptide L-carnosine on cultured human diploid fibroblasts. Exp Gerontol. 1999 Jan;34(1):35-45.
 12. Snell TW, Fields AM, Johnston RK. Antioxidants can extend lifespan of Brachionus manjavacas (Rotifera), but only in a few combinations. Biogerontology. 2012 Jan 24.
 13. Yuneva AO, Kramarenko GG, Vetreshchak TV, Gallant S, Boldyrev AA. Effect of carnosine on Drosophila melanogaster life span. Bull Exp Biol Med. 2002 Jun;133(6):559-61.
 14. Stvolinsky S, Antipin M, Meguro K, Sato T, Abe H, Boldyrev A. Effect of carnosine and its Trolox-modified derivatives on life span of Drosophila melanogaster. Rejuvenation Res. 2010 Aug;13(4):453-7.
 15. Boldyrev AA, Gallant SC, Sukhich GT. Carnosine, the protective, anti-aging peptide. Biosci Rep. 1999 Dec;19(6):581-7.
 16. Gallant S, Semyonova M, Yuneva M. Carnosine as a potential anti-senescence drug. Biochemistry (Mosc). 2000 Jul;65(7):866-8.
 17. Dobrota D, Fedorova T, Stvolinsky S, et al. Carnosine protects the brain of rats and Mongolian gerbils against ischemic injury: after-stroke-effect. Neurochem Res. 2005 Oct;30(10):1283-8.
 18. Rajanikant GK, Zemke D, Senut MC, et al. Carnosine is neuroprotective against permanent focal cerebral ischemia in mice. Stroke. 2007 Nov;38(11):3023-31.
 19. Stvolinsky SL, Dobrota D. Anti-ischemic activity of carnosine. Biochemistry (Mosc). 2000 Jul;65(7):849-55.
 20. Bokeriya LA, Boldyrev AA, Movsesyan RR, et al. Cardioprotective effect of histidine-containing dipeptides in pharmacological cold cardioplegia. Bull Exp Biol Med. 2008 Mar;145(3):323-7.
 21. Hipkiss AR, Preston JE, Himswoth DT, Worthington VC, Abbot NJ. Protective effects of carnosine against malondialdehyde-induced toxicity towards cultured rat brain endothelial cells. Neurosci Lett. 1997 Dec 5;238(3):135-8.
 22. Bai J, Chi G, Zhang J, et al. Protective effect of carnosine on the injury of rat vascular endothelial cells induced by hypoxia. Zhongguo Ying Yong Sheng Li Xue Za Zhi. 2010 Feb;26(1):30-2.
 23. Rashid I, van Reyk DM, Davies MJ. Carnosine and its constituents inhibit glycation of low-density lipoproteins that promotes foam cell formation in vitro. FEBS Lett. 2007 Mar 6;581(5):1067-70.
 24. Ririe DG, Roberts PR, Shouse MN, Zaloga GP. Vasodilatory actions of the dietary peptide carnosine. Nutrition. 2000 Mar;16(3):168-72.
 25. Takahashi S, Nakashima Y, Toda K. Carnosine facilitates nitric oxide production in endothelial f-2 cells. Biol Pharm Bull. 2009 Nov;32(11):1836-9.
 26. Zaloga GP, Roberts PR, Nelson TE. Carnosine: a novel peptide regulator of intracellular calcium and contractility in cardiac muscle. New Horiz. 1996 Feb;4(1):26-35.
 27. Roberts PR, Zaloga GP. Cardiovascular effects of carnosine. Biochemistry (Mosc). 2000 Jul;65(7):856-61.
 28. Wu CH, Huang SM, Lin JA, Yen GC. Inhibition of advanced glycation endproduct formation by foodstuffs. Food Funct. 2011 May;2(5):224-34.
 29. Jakus V. The role of nonenzymatic glycation and glyco-oxidation in the development of diabetic vascular complications. Cesk Fysiol. 2003 May;52(2):51-65.
 30. Hipkiss AR. Glycation, ageing and carnosine: are carnivorous diets beneficial? Mech Ageing Dev. 2005 Oct;126(10):1034-9.
 31. Nagai K, Niijima A, Yamano T, et al. Possible role of L-carnosine in the regulation of blood glucose through controlling autonomic nerves. Exp Biol Med (Maywood). 2003 Nov;228(10):1138-45.
 32. Hipkiss AR, Brownson C, Carrier MJ. Carnosine, the anti-ageing, anti-oxidant dipeptide, may react with protein carbonyl groups. Mech Ageing Dev. 2001 Sep 15;122(13):1431-45.
 33. Aldini G, Facino RM, Beretta G, Carini M. Carnosine and related dipeptides as quenchers of reactive carbonyl species: from structural studies to therapeutic perspectives. Biofactors. 2005;24(1-4):77-87.
 34. Janssen B, Hohenadel D, Brinkkoetter P, et al. Carnosine as a protective factor in diabetic nephropathy: association with a leucine repeat of the carnosinase gene CNDP1. Diabetes. 2005 Aug;54(8):2320-7.
 35. Sauerhofer S, Yuan G, Braun GS, et al. L-carnosine, a substrate of carnosinase-1, influences glucose metabolism. Diabetes. 2007 Oct;56(10):2425-32.
 36. Riedl E, Pfister F, Braunagel M, et al. Carnosine prevents apoptosis of glomerular cells and podocyte loss in STZ diabetic rats. Cell Physiol Biochem. 2011;28(2):279-88.
 37. Lee YT, Hsu CC, Lin MH, Liu KS, Yin MC. Histidine and carnosine delay diabetic deterioration in mice and protect human low density lipoprotein against oxidation and glycation. Eur J Pharmacol. 2005 Apr 18;513(1-2):145-50.
 38. Yan H, Harding JJ. Carnosine protects against the inactivation of esterase induced by glycation and a steroid. Biochim Biophys Acta. 2005 Jun 30;1741(1-2):120-6.
 39. Yan H, Guo Y, Zhang J, Ding Z, Ha W, Harding JJ. Effect of carnosine, aminoguanidine, and aspirin drops on the prevention of cataracts in diabetic rats. Mol Vis. 2008;14:2282-91.
 40. Pfister F, Riedl E, Wang Q, et al. Oral carnosine supplementation prevents vascular damage in experimental diabetic retinopathy. Cell Physiol Biochem. 2011;28(1):125-36.
 41. Kamei J, Ohsawa M, Miyata S, Tanaka S. Preventive effect of L-carnosine on changes in the thermal nociceptive threshold in streptozotocin-induced diabetic mice. Eur J Pharmacol. 2008 Dec 14;600(1-3):83-6.
 42. Shen Y, Hu WW, Chen Z. Carnosine and diseases of central nervous system. Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2007 Mar;36(2):199-203.
 43. Fonteh AN, Harrington RJ, Tsai A, Liao P, Harrington MG. Free amino acid and dipeptide changes in the body fluids from Alzheimer’s disease subjects. Amino Acids. 2007 Feb;32(2):213-24.
 44. Hipkiss AR. Could carnosine or related structures suppress Alzheimer’s disease? J Alzheimers Dis. 2007 May;11(2):229-40.
 45. Matsukura T, Tanaka H. Applicability of zinc complex of L-carnosine for medical use. Biochemistry (Mosc). 2000 Jul;65(7):817-23.
 46. Wang AM, Ma C, Xie ZH, Shen F. Use of carnosine as a natural anti-senescence drug for human beings. Biochemistry (Mosc). 2000 Jul;65(7):869-71.
 47. Corona C, Frazzini V, Silvestri E, et al. Effects of dietary supplementation of carnosine on mitochondrial dysfunction, amyloid pathology, and cognitive deficits in 3xTg-AD mice. PLoS One. 2011;6(3):e17971.
 48. Acosta S, Jernberg J, Sanberg CD, et al. NT-020, a natural therapeutic approach to optimize spatial memory performance and increase neural progenitor cell proliferation and decrease inflammation in the aged rat. Rejuvenation Res. 2010 Oct;13(5):581-8.
 49. Tsai SJ, Kuo WW, Liu WH, Yin MC. Antioxidative and anti-inflammatory protection from carnosine in the striatum of MPTP-treated mice. J Agric Food Chem. 2010 Oct 6.
 50. Yasuhara T, Hara K, Maki M, et al. Dietary supplementation exerts neuroprotective effects in ischemic stroke model. Rejuvenation Res. 2008 Feb;11(1):201-14.
 51. Pekcetin C, Kiray M, Ergur BU, et al. Carnosine attenuates oxidative stress and apoptosis in transient cerebral ischemia in rats. Acta Biol Hung. 2009 Jun;60(2):137-48.
 52. Shen Y, He P, Fan YY, et al. Carnosine protects against permanent cerebral ischemia in histidine decarboxylase knockout mice by reducing glutamate excitotoxicity. Free Radic Biol Med. 2010 Mar 1;48(5):727-35.
 53. Khama-Murad A, Mokrushin AA, Pavlinova LI. Neuroprotective properties of l-carnosine in the brain slices exposed to autoblood in the hemorrhagic stroke model in vitro. Regul Pept. 2011 Feb 25;167(1):65-9.
 54. Begum G, Cunliffe A, Leveritt M. Physiological role of carnosine in contracting muscle. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2005 Oct;15(5):493-514.
 55. Baguet A, Koppo K, Pottier A, Derave W. Beta-alanine supplementation reduces acidosis but not oxygen uptake response during high-intensity cycling exercise. Eur J Appl Physiol. 2010 Feb;108(3):495-503.
 56. Sale C, Saunders B, Harris RC. Effect of beta-alanine supplementation on muscle carnosine concentrations and exercise performance. Amino Acids. 2010 Jul;39(2):321-33.
 57. Tallon MJ, Harris RC, Boobis LH, Fallowfield JL, Wise JA. The carnosine content of vastus lateralis is elevated in resistance-trained bodybuilders. J Strength Cond Res. 2005 Nov;19(4):725-9.
 58. Giannini Artioli G, Gualano B, Smith A, Stout J, Herbert Lancha AJ. The role of beta-alanine supplementation on muscle carnosine and exercise performance. Med Sci Sports Exerc. 2009 Dec 9.
 59. Derave W, Everaert I, Beeckman S, Baguet A. Muscle carnosine metabolism and beta-alanine supplementation in relation to exercise and training. Sports Med. 2010 Mar 1;40(3):247-63.
 60. Hobson RM, Saunders B, Ball G, Harris RC, Sale C. Effects of beta-alanine supplementation on exercise performance: a meta-analysis. Amino Acids. 2012 Jan 24.
 61. Stout JR, Graves BS, Smith AE, et al. The effect of beta-alanine supplementation on neuromuscular fatigue in elderly (55-92 Years): a double-blind randomized study. J Int Soc Sports Nutr. 2008;5:21.
 62. Hyland P, Duggan O, Hipkiss A, Barnett C, Barnett Y. The effects of carnosine on oxidative DNA damage levels and in vitro life span in human peripheral blood derived CD4+T cell clones. Mech Ageing Dev. 2000 Dec 20;121(1-3):203-15.
 63. Del Favero S, Roschel H, Solis MY, et al. Beta-alanine (Carnosyn) supplementation in elderly subjects (60-80 years): effects on muscle carnosine content and physical capacity. Amino Acids. 2011 Dec 6.
 64. Shao L, Li QH, Tan Z. L-carnosine reduces telomere damage and shortening rate in cultured normal fibroblasts. Biochem Biophys Res Commun. 2004 Nov 12;324(2):931-6.67.
 65. Hipkiss AR, Brownson C, Bertani MF, Ruiz E, Ferro A. Reaction of carnosine with aged proteins: another protective process? Ann N Y Acad Sci. 2002 Apr;959:285-94.
 66. Hipkiss AR, Preston JE, Himsworth DT, et al. Pluripotent protective effects of carnosine, a naturally occurring dipeptide. Ann N Y Acad Sci. 1998 Nov 20;854:37-53.
 67. Reddy VP, Garrett MR, Perry G, Smith MA. Carnosine: a versatile antioxidant and antiglycating agent. Sci Aging Knowledge Environ. 2005 May 4;2005(18):pe12.
 68. Hipkiss AR, Michaelis J, Syrris P. Non-enzymatic glycosylation of the dipeptide L-carnosine, a potential anti-protein-cross-linking agent. FEBS Lett. 1995 Aug 28;371(1):81-5.
 69. Kang JH. Protective effects of carnosine and homocarnosine on ferritin and hydrogen peroxide-mediated DNA damage. BMB Rep. 2010 Oct;43(10):683-7.
 70. Hipkiss AR. On the enigma of carnosine’s anti-ageing actions. Exp Gerontol. 2009 Apr;44(4):237-42.
 71. Hipkiss AR. Carnosine and its possible roles in nutrition and health. Adv Food Nutr Res. 2009;57:87-154.
 72. Boldyrev AA, Stvolinsky SL, Fedorova TN, Suslina ZA. Carnosine as a natural antioxidant and geroprotector: from molecular mechanisms to clinical trials. Rejuvenation Res. 2010 Apr-Jun;13(2-3):156-8.
 73. Cheng J, Wang F, Yu DF, Wu PF, Chen JG. The cytotoxic mechanism of malondialdehyde and protective effect of carnosine via protein cross-linking/mitochondrial dysfunction/reactive oxygen species/MAPK pathway in neurons. Eur J Pharmacol. 2011 Jan 10;650(1):184-94.
 74. Hipkiss AR. Aging, proteotoxicity, mitochondria, Glycation, NAD and Carnosine: Possible Inter-relationships and resolution of the oxygen paradox. Front Aging Neurosci. 2010;2:10.

Tento článok sme pre Vás preložili zo zdroja www.lifeextension.com


07.03.2018


Čítaj Viac:

 

 

Video kanál
Videá o našich produktoch
Video

Pre tých ktorým sa nechce čítať náš blog,
je tu sekcia video

Pozerať


Napíšte nám

Chcete sa s nami podeliť o skúsenosti s našimi produktami alebo máte pre nás zaujímavú tému pre náš blog?

Odoslaním tohto formulára súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac info.