MUDr. Iveta Malíková, MPH

Pracuje 15 rokov ako všeobecná lekárka pre dospelých. Okrem ambulantnej praxe, sa aktívne zapája do činnosti odbornej spoločnosti nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Je spoluautorkou a lektorkou programov pre ďalšie vzdelávanie všeobecných lekárov. Pravidelne prednáša na odborných podujatiach. Jej ambulancia je výučbovým pracoviskom pre postgraduálne vzdelávanie v odbore všeobecné lekárstvo.

Vzdelanie:

Univerzita J.A.Komenského, Lekárska fakulta – všeobecné lekárstvo, Bratislava
- atestácia Vnútorné lekárstvo I.stupňa
- atestácia Všeobecné lekárstvo I.stupňa
- CEDH Homeopatia
- atestácia Všeobecné lekárstvo podľa zákona č. 576/2004 Z.z. (euroatestácia)
- špecializácia v špecializačnom odbore Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of public health

Téma špecializačnej práce: Primárna zdravotná starostlivosť v EÚ – porovnanie

2012 – 2014 – Dvojročný výcvik v profesijných zručnostiach, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku

Prax a odborná činnosť:

2014 doteraz – viceprezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska
2014 doteraz – národný zástupca SR v EURACT Region Europe - European Academy of Teachers in General Practice/Family Medcine – učiteľ všeobecného lekárstva
2012 -2013 – viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS
2012 -2014 – členka EURACT Region Europe - European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine – učiteľ všeobecného lekárstva
2010 – 2012 – prezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS
2002 - doteraz - všeobecný lekár pre dospelých, odborný zástupca, konateľ – ambulancia všeobecného lekára, MED-ADULT s.r.o, Bratislava

Pedagogická činnosť:

2014 doteraz – Klinika urgentnej a všeobecnej medicíny LF UK,Bratislava – externý lektor aktívna účasť na pedagogickom procese v rámci pregraduálneho vzdelávania (prednášková činnosť- medici 5. ročníka)
2012 doteraz – členka EURACT Region Europe - European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine – učiteľ všeobecného lekárstva

Prednášková, publikačná a vedecká činnosť:

2015 – Monografia (lístkovnica) – Autorka 1kapitoly. Kazuistiky zo všeobecného lekárstva. Vydavateľ: Josef Raabe, s.r.o., Bratislava, 2015. ISBN 978-80-8140-176-3
2015 - Medzinárodná štúdia, spoluatorka. Rurik I et al., Early and Menopausal Weight Gain and its Relationship with the Development of Diabetes and Hypertensio, Exp Clin Endocrinol Diabetes 2015; 123:1–9
2014 - Monografia – Autorka 1 kapitoly. Kazuistiky zo všeobecného lekárstva. Vydavateľ: Josef Raabe, s.r.o., Bratislava, 2014. ISBN 978-80-8140-167-1
2014 – Monografia –Autorka 1 kapitoly. Vybrané kapitoly zo všeobecného lekárstva pre študentov medicíny. Vydavateľ: Univerzita Komenského, Lekárska fakulta,
Bratislava.2014. ISBN 978-80-225-89553-28-0
2012 –2016 – členka redakčnej rady časopisu Via Practica
2009 - doteraz – prednášková činnosť v zahraničí a na Slovensku na kongresoch a konferenciách so zameraním na všeobecné lekárstvo
2009 - doteraz – publikačná činnosť v domácich a zahraničných odborných periodikách

DOKTORKA
MUDr. Iveta Malíková, MPH

V rokoch 2002 -2004 absolvovala a úspešne ukončila štúdium homeopatie CEDH, v rokoch 2012-2014 absolvovala výcvik v Libereckom institutu pro psychoterapii a psychosomatiku. V minulosti sa venovala aj EAV diagnostike. Získala certifikát na prácu s prístrojom KARDiVAR – na analýzu variability srdcového rytmu. Vo svojej praxi uprednostňuje celostný prístup k pacientovi.


Chcete sa niečo opýtať?

Odoslaním tohto formulára súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac info.