Autizmus
…pomôžme im nájsť cestu

Spoločnosť carnomed čerpá zo skúseností mnohých odborníkov, ako napr. z práce Dr. Michaela G. Cheza, ktorý v roku 2001 podával karnozín skupine autistických detí s diagnózou porúch autistického spektra.

Výsledky ukázali pozitívny efekt karnozínu a neboli zaznamenané žiadne nežiadúce alebo vedľajšie účinky.

 
 

Mitochondriálna medicína sa zaoberá možnosťami, ktoré ovplyvňujú efektivitu autonómneho nervového systému (ďalej len ANS) a navrátením jeho znížených alebo stratených regulačných schopností.

Správne fungovanie ANS vďaka posilneniu mitochondriálneho aparátu pomocou karnozínu vedie v mnohých prípadoch k zlepšeniu zdravotného stavu.

Pre zistenie aktuálneho stavu ANS používame prístroj VARICARD. Prístroj funguje na princípe analýzy variability srdcového rytmu (HRV - Heart Rate Variability), ktorý priamo podlieha kontrole rôznych centier ANS. Výsledky analýzy variability srdcového rytmu sú všeobecne uznávané. K narušeniu funkčnosti ANS dochádza najmä u detí s poruchami autistického spektra (PAS) a vedie k problémom s adaptačnou schopnosťou zvládať stres a záťaž vo svojom okolí. Deti majú problémy s komunikáciou, socializáciou, motorikou a pod. Život v našom svete pre nich predstavuje obrovskú permanentnú záťaž a stres.

Jedným z parametrov pri tejto analýze je výpočet tzv. stresového indexu, ktorého fyziologické hodnoty sa pohybujú v rozpätí 50 až 70 jednotiek u detí, a do 150 jednotiek u dospelých. U detí s autizmom sú zistené hodnoty stresového indexu zväčša 700 až 800 jednotiek alebo i viac, čo je hodnota, ktorej u dospelého človeka zodpovedá stav extrémnej vyčerpanosti zo stresu.

Prelomovým medzníkom vo výskume karnozínu a jeho potenciálnych účinkov vo vzťahu k autizmu bola štúdia z roku 2002, v ktorej sa Dr. Michael G. Chez so svojím tímom v americkom štáte Illinois zameral na využitie karnozínu pri starostlivosti o deti s diagnózou porúch autistického spektra (PAS). Výsledky ukázali, že u detí, ktoré užívali karnozín, sa prejavilo zlepšenie v oblasti socializácie, správania, komunikácie a porozumenia reči.
V priebehu štúdie sa nezaznamenali žiadne vedľajšie účinky karnozínu.

 

 • zlepšenie komunikácie a imitácie, ústup repetitívneho správania
 • zníženie agresivity, hyperaktivity a počtu záchvatov
 • zlepšenie jemnej a hrubej motoriky, zvýšenie aktivity a záujmu
 • zlepšenie v oblasti správania a sociálnych kontaktov ako aj celkového zdravotného stavu
 • pozitívny vplyv na porozumenie a produkciu reči
 • zlepšenie priestorového vnímania, ako aj rýchlosti a presnosti spracovania dát v mozgu

 

 
 

Mozog
…aby mozog správne fungoval

Karnozín je všestranný neuroprotektant (látka chrániaca nervové bunky). Zabraňuje deštruktívnemu účinku oxidovaných chemických látok, ako je napríklad malondialdehyd (MDA), ktoré spôsobujú smrť buniek v mozgu a vyvolávajú tak neurodegeneratívne poruchy.

 
 

Hyperaktivita, porucha pozornosti, dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia.

V súčasnosti sa stále častejšie stretáváme s týmito pojmami, ktoré sa dotýkajú hlavne školstva, detských psychológov, špeciálnych pedagógov a samozrejme aj rodičov, ktorí majú doma dieťa trpiace takouto poruchou.
Sú to problémy s čítaním, písaním, počítaním, nedostatok organizačných či jazykových schopností. Vyskytujú sa skôr v kombinácii, než izolovane.

Mnohí rodičia si tieto problémy uvedomia až po upozornení pedagóga, ktorý odporučí dieťaťu vyšetrenie v pedagogicko-psychologickej poradni. Čím skôr dieťa takéto vyšetrenie absolvuje a čím skôr rodičia pochopia a uznajú biologickú podstatu spomínaných prejavov dieťaťa, tým väčšia je šanca na nápravu. Všetky uvedené príznaky totiž poukazujú na poruchy prameniace z oslabenia nervového systému, napríklad voľnými radikálmi.

Karnozín ako významný antioxidant a neuropeptid stabilizuje a chráni bunkové membrány pred všetkými reaktívnymi formami kyslíka, zabraňuje rozvoju oxidačného stresu a zastavuje proces deformácie bielkovín. Špecifický je v tom, že je aktívny aj vtedy, keď sa voľným radikálom podarí dostať do tkanív. Tie potom vytvárajú nebezpečné zlúčeniny, ako sú lipidové peroxidy a sekundárne produkty, ktoré karnozín, na rozdiel od iných antioxidantov, je schopný likvidovať.

Viaceré štúdie uvádzajú, že kovy ako meď, železo, kadmium, ortuť, olovo sa zúčastňujú na tvorbe voľných radikálov, čo môže mať za následok poškodenie DNA, peroxidáciu lipidov, zníženú dostupnosť proteínov s tiolovými skupinami a ďalšie. Karnozín Extra chráni pred toxickými vplyvmi ťažkých kovov, je schopný chelátovať – odbúravať tieto kovy z tela.

Kvalita pozornosti u nás všetkých, nielen u detí, je závislá na koordinácii mnohých častí mozgu. Toto je dôvod, prečo je pozornosť ľahko zraniteľná a citlivá na najrôznejšie záťažové vplyvy – ruchy z okolia, únava, stres, choroby (alergie a trvalé užívanie liekov).

 • univerzálna a mnohostranná antioxidačná aktivita
 • ochrana pred toxickými vplyvmi ťažkých kovov – schopnosť chelátovať (odbúravať) z tela ťažké kovy
 • zlepšovanie schopnosti logického myslenia, pamäte, ako aj priestorového vnímania
 • pozitívny vplyv pri eliminácii hyperaktivity, impulzivity a porúch učenia
 • zlepšovanie času reakcie, ako aj celkovej rýchlosti a presnosti spracovania dát v mozgu
 • multifunkčná ochrana bielkovín a fosfolipidov a zabraňovanie (prírodnou cestou) procesom glykácie