Autizmus
…pomôžme im nájsť cestu

Spoločnosť CarnoMed čerpá zo skúseností mnohých odborníkov, ako napr. z práce Dr. Michaela G. Cheza, ktorý v roku 2001 podával karnozín skupine autistických detí s diagnózou porúch autistického spektra.

Výsledky ukázali pozitívny efekt karnozínu a neboli zaznamenané žiadne nežiadúce alebo vedľajšie účinky.

 
 

Mitochondriálna medicína sa zaoberá možnosťami, ktoré ovplyvňujú efektivitu autonómneho nervového systému (ďalej len ANS) a navrátením jeho znížených alebo stratených regulačných schopností.

Správne fungovanie ANS vďaka posilneniu mitochondriálneho aparátu pomocou karnozínu vedie v mnohých prípadoch k zlepšeniu zdravotného stavu.

Pre zistenie aktuálneho stavu ANS používame prístroj VARICARD. Prístroj funguje na princípe analýzy variability srdcového rytmu (HRV - Heart Rate Variability), ktorý priamo podlieha kontrole rôznych centier ANS. Výsledky analýzy variability srdcového rytmu sú všeobecne uznávané. K narušeniu funkčnosti ANS dochádza najmä u detí s poruchami autistického spektra (PAS) a vedie k problémom s adaptačnou schopnosťou zvládať stres a záťaž vo svojom okolí. Deti majú problémy s komunikáciou, socializáciou, motorikou a pod. Život v našom svete pre nich predstavuje obrovskú permanentnú záťaž a stres.

Jedným z parametrov pri tejto analýze je výpočet tzv. stresového indexu, ktorého fyziologické hodnoty sa pohybujú v rozpätí 50 až 70 jednotiek u detí, a do 150 jednotiek u dospelých. U detí s autizmom sú zistené hodnoty stresového indexu zväčša 700 až 800 jednotiek alebo i viac, čo je hodnota, ktorej u dospelého človeka zodpovedá stav extrémnej vyčerpanosti zo stresu.

Prelomovým medzníkom vo výskume karnozínu a jeho potenciálnych účinkov vo vzťahu k autizmu bola štúdia z roku 2002, v ktorej sa Dr. Michael G. Chez so svojím tímom v americkom štáte Illinois zameral na využitie karnozínu pri starostlivosti o deti s diagnózou porúch autistického spektra (PAS). Výsledky ukázali, že u detí, ktoré užívali karnozín, sa prejavilo zlepšenie v oblasti socializácie, správania, komunikácie a porozumenia reči.
V priebehu štúdie sa nezaznamenali žiadne vedľajšie účinky karnozínu.

 
 

info@carnomed.sk

0914 336 337

Kúpiť

 

  • zlepšenie komunikácie a imitácie, ústup repetitívneho správania
  • zníženie agresivity, hyperaktivity a počtu záchvatov
  • zlepšenie jemnej a hrubej motoriky, zvýšenie aktivity a záujmu
  • zlepšenie v oblasti správania a sociálnych kontaktov ako aj celkového zdravotného stavu
  • pozitívny vplyv na porozumenie a produkciu reči
  • zlepšenie priestorového vnímania, ako aj rýchlosti a presnosti spracovania dát v mozgu