Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov týchto webových stránok  , ktoré vykonáva CarnoMed. Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

CarnoMed s.r.o. rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vám odporúčame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovávaní vašich osobných údajov spoločnosťou CarnoMed s.r.o.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame vaše osobné údaje, napríklad pri poskytovaní služieb a pri predaji produktov, pri uzatváraní zmluvného vzťahu či realizácii oprávnených záujmov.

Osobné údaje o vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našich webových stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať alebo aké naše služby sa rozhodnete využiť. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

I. Vyhlásenie o ochrane súkromia - Klienti

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože ste klientom CarnoMed s.r.o.

CarnoMed s.r.o. je spoločnosť, ktorá vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania vášho zmluvného vzťahu so CarnoMed s.r.o.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás na tomto mieste o tom informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane súkromia bola vydaná dňa 1.8.2021.

Typy osobných údajov

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:
- Osobné kontaktné údaje - napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, akademický titul.
- Kontaktné údaje - napríklad e-mailová adresa a telefónne číslo.
- Zmluvné údaje - napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov a rozsahu poskytovaných služieb.
- Poskytnuté služby a produkty - produkty a služby.
- Platobné informácie - ako napr. číslo bankového účtu a výška spoplatnených služieb, produktov.
- Údaje o korešpondencii a komunikácii - napríklad e-mailová, poštová korešpondencia.

Účely a ciele spracúvania údajov

Spoločnosť CarnoMed s.r.o. ako prevádzkovateľ bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:
- Klientská administratíva - Vedieme záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich službách z titulu skvalitňovania služieb a zefektívňovania procesov. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o ponukách pre našich zákazníkov.
- Dane a účtovníctvo - Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje.
- Riešenie sporov, sťažností - Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej skúmať.
- Dodržiavanie zákona - Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. vybavovanie bezpečnostných dožiadaní od vládnych orgánov) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.
- Marketingové súhlasy - Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od vás vopred vyžiadame.

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:
- Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb alebo našimi dodávateľmi, ktorí sprostredkúvajú alebo zabezpečujú časť našich služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;
- K osobným údajom budú mať prístup oprávnené osoby, ako napríklad právni zástupcovia, audítori a daňoví poradcovia. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je táto osoba viazaná povinnosťou mlčanlivosti;
- Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.
- K osobným údajom budú mať prístup aj naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí len ak to bude nevyhnutné na opísané účely a len ak je daný zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas potrebný pre naplnenie účelu ich spracovania a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania vášho zmluvného vzťahu s nami. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas tohto vzťahu, ako náhle už nebudú potrebné. V každom prípade, vaše osobné údaje vymažeme najneskôr v zákonom určenej lehote po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ príslušná legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

Právny základ pre spracovávanie vašich údajov
Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zákonnom základe, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas odvolať.

Budete predmetom automatizovaného rozhodovania?
Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.

Vaše práva

Je dôležité, aby ste chápali, že ide o vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, a že chceme, aby ste s tým boli oboznámení. Aj keď na spracovanie vašich osobných údajov nebudeme potrebovať vaše povolenie, v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte veľa práv. Všetky vaše práva vyplývajúce z osobitných právnych predpisov nájdete v dokumente: Informácia o právach dotknutej osoby.

Ako sa môžete informovať ohľadom používania vašich údajov alebo ako si uplatníte svoje práva?
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese info@carnomed.sk, alebo písomne na adrese CarnoMed s.r.o, Partizánska 2, 811 03 Bratislava, Slovenská republika a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete  na https://dataprotection.gov.sk/uoou 

 


II. Vyhlásenie o ochrane súkromia - Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady sa vzťahujú na spracovanie vašich osobných údajov ako zástupcu nášho súčasného alebo budúceho dodávateľa alebo obchodného partnera.
Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.
Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 1.8.2021

Prečo máme prístup k vašim údajom a prečo ich spracovávame?

Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete, je potrebné spracovať vaše osobné údaje. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našich webových stránok alebo fyzických miest, v závislosti od toho, ako ste sa rozhodli s nami komunikovať (viac informácií nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov).

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ. Znamená to, že spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v ktorej ste vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou, alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy, spracúvanie je možné na základe oprávneného záujmu alebo na základe povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu. V súlade s naším oprávneným záujmom môžeme tiež použiť vaše údaje, aby sme mohli skvalitňovať služby a procesy, ktoré vám poskytujeme a promptne reagovať na zmeny, nakoľko IT odvetvie sa neustále vyvíja a samotné technológie sa optimalizujú. Keďže toto odvetvie nie je rezistentné voči zmenám, budeme využívať získané údaje na skvalitňovanie existujúcich služieb a nadstavbu ďalších pre vysoký komfort zákazníkov. Osobné údaje v tomto prípade spracúvame za účelom technického vývoja, testovania, dodávky, údržby a podpory IT systémov .

Máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov, boji proti praniu špinavých peňazí a iným trestným činom.

Vaše údaje budú bezpečne uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

Aké osobné údaje o vás spracúvame a prečo?

Uchovávame informácie potrebné na riadenie zmluvného alebo obchodného vzťahu. Aby sme mohli s vami komunikovať a zabezpečiť bezpečnú a pravdivú identifikáciu, potrebujeme napríklad vaše meno, názov pozície a kontaktné údaje, ako adresa, telefónne číslo a e-mail.
Aby sme mohli spĺňať svoje zákonné povinnosti týkajúce sa napr. boja proti praniu špinavých peňazí, overovať aj ďalšie osobné údaje ako rodné číslo alebo dátum narodenia, číslo OP alebo cestovného dokladu alebo podobnú identifikáciu a súvisiace informácie vyžadované podľa osobitných predpisov (Zákon č. 297/2008 Z. z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pokiaľ sa s vami nedohodneme inak alebo to nie je potrebné na nastolenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, nebudeme zahŕňať osobitné kategórie osobných informácií (často nazývané "citlivé osobné údaje", ako sú údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odborových zväzoch a spracovanie údajov týkajúcich sa zdravia alebo sexuálneho života).

Budeme vaše osobné údaje zdieľať s ďalšími stranami?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi dodávateľmi, ktorí sprostredkúvajú a/alebo zabezpečujú časť našich služieb, napr. hostingové služby, právni zástupcovia, audítori a daňoví poradcovia, servisné služby, orgány dozoru. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s našimi Klientmi, ak zastupujete dodávateľa, ktorý je súčasťou služieb, ktoré poskytujeme im a oprávneným inštitúciám.
K osobným údajom budú mať prístup aj naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí len ak to bude nevyhnutné na opísané účely a len ak je daný zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané, ak máme oprávnený záujem ich uchovať, napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu a/alebo vypršania premlčacej lehoty, v rámci ktorej by sme mali byť schopní sa brániť proti právnym nárokom. Z právneho hľadiska sme tiež povinní uchovávať vaše osobné údaje na určitý čas, aby sme predchádzali a odhalili podvody, odhalili a preukázali boj proti praniu špinavých peňazí ako aj z dôvodu finančných auditov.

Budete predmetom automatizovaného rozhodovania? 

Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.

Aké mám práva

Je dôležité, aby ste chápali, že ide o vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, a že chceme, aby ste s tým boli oboznámení. Aj keď na spracovanie vašich osobných údajov nepotrebujeme vaše povolenie, v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte veľa práv. Všetky vaše práva vyplývajúce z osobitných právnych predpisov nájdete v dokumente: Informácia o právach dotknutej osoby.

Ako sa môžete informovať ohľadom používania vašich údajov alebo ako si uplatníte svoje práva?

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese info@carnomed.sk, alebo písomne na adrese CarnoMed s.r.o, Partizánska 2, 811 03 Bratislava, Slovenská republika a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete na  https://dataprotection.gov.sk/uoou


III. Cookies

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 1.8.2021.

Cookies

Ak navštívite stánku, ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka "spozná" a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy, v prípade vypĺňania identifikačných údajov ponúkne doplnenie už vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazovať relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť.

Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom Google Analytics, Google AdSense, interné systémy CarnoMed s.r.o (podľa vyššie uvedeného popisu). Jedná sa o analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

Právny základ spracúvania

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webového prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas, vás ako dotknutej osoby, a druhým, najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, bude oprávnený záujem prevádzkovateľa teda nás ponúknuť vám, čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou, zefektívňovanie našich procesov, aby sme mohli promptne reagovať na zmeny, nakoľko IT odvetvie sa neustále vyvíja a samotné technológie sa optimalizujú. Keďže toto odvetvie nie je rezistentné voči zmenám, budeme využívať získané údaje na skvalitňovanie existujúcich služieb a nadstavbu ďalších pre vysoký komfort vás zákazníkov.

Aké cookies vyhodnocujeme

Session cookies - sú prechodné cookies uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení do doby než opustíte webovú stránku (stránky) a v tom okamihu sa zmažú. Takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať.

Perzistentné cookies - zostávajú uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení, aj keď opustíte webovú stránku (stránky); takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si vás pamätala, keď sa vrátite ako návštevník, pritom vás neidentifikujú ako osobu.

Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať

Informácie o vašej návšteve nášho web sídla (stránky www)
Informácie o IP adrese pripojenia, odtlačok prehliadača
Informácie o vašej aktivite

Automatizované rozhodovanie a Profilovanie

V našom prostredí nedochádza k spájaniu vyššie uvedených aktivít s vašou osobou a teda automatizované spracúvanie nemá dopady na vaše práva a slobody. Rovnako pri spracúvaní vašich údajov nedochádza k profilovaniu.

Ako skontrolovať nastavenie cookies
Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.
Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácií Cookies a teda k problému s prihlásením sa napr. do našich internetových aplikácii. Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie.

Návody na vymazanie Cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch
Internet Explorer™
Safari™
Opera™
Mozilla Firefox™
Google Chrome™

Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Na účel vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov prostredníctvom https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Odvolanie súhlasu

V prípade ak spracúvame vaše údaje na základe vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu na našich miestach kontaktu alebo zaslaním podnetu na kontaktný bod uvedený v časti Kontaktné údaje.


Informácia o právach dotknutej osoby

Pre spoločnosť CarnoMed s.r.o je dôležité, aby ste chápali, že ide o vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, a že chceme, aby ste s tým boli oboznámení. V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte veľa práv. Pre bližšie oboznámenie sa s vašimi právami a našimi povinnosťami si prosím pozorne prečítajte nasledujúce informácie.

Spoločnosť CarnoMed s.r.o je:

a) povinná spracúvať osobné údaje len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby,
b) oprávnená získavať osobné údaje len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmie ich ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom,
c) oprávnená spracúvať len osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú,
d) povinná prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelu, na ktorý ich spracúva, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili,
e) povinná osobné údaje uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.
f) povinná spracúvať osobné údaje spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov,
g) povinná nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na určený účel.

Dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti CarnoMed s.r.o potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

a) účele spracúvania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

Spoločnosť CarnoMed s.r.o je povinná poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže spoločnosť CarnoMed s.r.o účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Spoločnosť CarnoMed s.r.o je povinná poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Spoločnosť CarnoMed  s.r.o poskytuje dotknutým osobám nasledovné informácie:

a) identifikačné údaje spoločnosti ako prevádzkovateľa: CarnoMed s.r.o, so sídlom Partizánska 2, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 79780/B, IČO: 46 572 392, 
b) kontaktné údaje spoločnosti ako prevádzkovateľa: CarnoMed s.r.o, so sídlom so sídlom Partizánska 2, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 914 336 337 email: info@carnomed.sk, web: www.carnomed.sk
c) účel spracúvania osobných údajov je definovaný vo: Vyhlásení o ochrane súkromia – Klienti a vo Vyhlásení o ochrane súkromia - Zásady ochrany osobných údajov (dodávatelia a ostatní)
d) zoznam spracúvaných osobných údajov je definovaný vo: Vyhlásení o ochrane súkromia – Klienti a vo Vyhlásení o ochrane súkromia - Zásady ochrany osobných údajov (dodávatelia a ostatní)
e) doba uchovávania osobných údajov je: po dobu trvania zmluvy

Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť CarnoMed s.r.o bez zbytočného odkladu

a) opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
b) vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Spoločnosť CarnoMed s.r.o je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,
d) osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Ak spoločnosť CarnoMed s.r.o zverejnila osobné údaje a je povinná ich podľa predchádzajúceho odseku vymazať, je zároveň povinná prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy. Ustanovenia tohto a predchádzajúceho odseku sa nepoužijú v prípadoch ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť CarnoMed s.r.o obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti CarnoMed s.r.o overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) spoločnosť CarnoMed s.r.o už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti CarnoMed s.r.o prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje spoločnosť CarnoMed s.r.o spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Spoločnosť CarnoMed s.r.o je povinná informovať dotknutú osobu pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

- Spoločnosť CarnoMed s.r.o je povinná oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

- Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, spoločnosť CarnoMed s.r.o ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

- Spoločnosť CarnoMed s.r.o s ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby je povinný prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tieto opatrenia zahŕňajú zavedenie primeraných postupov ochrany osobných údajov zo strany spoločnosti CarnoMed s.r.o, ak je to vzhľadom na spracovateľské činnosti primerané.

- Spoločnosť CarnoMed s.r.o je povinná pravidelne preverovať trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečiť výmaz osobných údajov; to neplatí, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu.

- Spoločnosť CarnoMed s.r.o prehlasuje, že prijala so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia zahŕňajú:

a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,
b) zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania osobných údajov,
c) proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo technického incidentu,
d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

- Spoločnosť CarnoMed s.r.o je povinná zabezpečiť, aby fyzická osoba konajúca za spoločnosť CarnoMed s.r.o, ktorá má prístup k osobným údajom, spracúvala tieto údaje len na základe pokynov spoločnosť CarnoMed s.r.o alebo podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

- Spoločnosť CarnoMed s.r.o je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Oznámenie sa nevyžaduje, ak,

a) spoločnosť CarnoMed s.r.o prijala primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnila ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä šifrovanie alebo iné opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup,
b) spoločnosť CarnoMed s.r.o prijala následné opatrenia na zabezpečenie vysokého rizika porušenia práv dotknutej osoby,
c) by to vyžadovalo neprimerané úsilie; spoločnosť CarnoMed s.r.o je povinná informovať verejnosť alebo prijať iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom.

IV. Dotazníky "Overené zákazníkmi"

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely.

Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.