Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s použitím cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Viac info

Rozumiem

Ochrana osobných údajov - CarnoMed s.r.o.

Ako iste viete, 25. mája 2018 vstúpili do platnosti nové pravidlá o spracovávaní osobných údajov (známe tiež pod skratkou GDPR). V tomto dokumente nájdete informácie o tom, ako chránime vaše súkromie – aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete toto spracúvanie kontrolovať; ako sú vaše údaje chránené, aké máte práva pri spracúvaní a ochrane
vašich údajov.

Vaše osobné údaje budú spracovávané za účelom využívania služieb poskytovaných spoločnosťou CarnoMed, s.r.o. a pre ich marketingové účely. Zákonnosťou spracovávania vašich osobných údajov zmluva – podľa článku 6. odst. 1 písm. b) Naridenie Európského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňe 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ďalej ako GDPR.

Zákonnosťou spracovávania vašich osobných údajov je aj právne odôvodnený záujem správcu údajov – podľa článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, ktorý spočíva v realizácii marketingových cieľov a
reklama vlastných výrobkov a služieb. Právne odôvodneným záujmom správcu údajov je i ochrana spoločnosti CarnoMed, s.r.o pred prípadnými nárokmi.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je spoločnosť:
CarnoMed, s.r.o.
Partizánska 2
811 03 Bratislava
IČO: 46572392
Obchodný register Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka číslo 79780 / B

V prípade otázok týkajúcich sa účtu užívateľa, spôsobu fungovania služby alebo pre účely získania pomoci, použite mail shop@carnomed.sk. Naša spoločnosť ustanovila osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorou je Ing. Aida Kajabová. V prípade vašich otázok k dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov, prípadne ak si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu mailom na adrese shop@carnomed.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti.
O užívateľoch zhromažďujeme a uchovávame nasledovné údaje:

Informácie poskytované užívateľom:

 • e-mail adresa,
 • meno a priezvisko,
 • informácie poskytované užívateľom, ktorý sa rozhodne zdieľať svoje hodnotenie, skúsenosti alebo názor,
 • úradné identifikačné údaje, predovšetkým pre účely spojené s daňovými predpismi.

Údaje zhromažďované automaticky (môžu ale nemusia zahŕňať):

 • identifikačné údaje zariadenia alebo iné jedinečné identifikačné údaje, napr.: adresa IP, IMEI, IMSI,
 • identifikátory zbrazenia reklám, ako sú napr. „cookies“ (viď. nižšie „Súbory cookies“)
 • informácie o prehliadači,
 • identifikátory zariadení a ich parametre, ako napr. typ zariadenia, rozlíšenie, veľkosť monitora, stav zariadenia, ako napr.: orientácia monitoru a stav sieťového pripojenia
 • história kontaktov s našimi zákazníckym centrom, prípadne obchodníkmi – dátum, dôvod kontaktu, dohodnuté riešenia.

Informácie z iných zdrojov:

 • partneri, ktorí s nami spolupracujú v rámci ponuky služieb a tovarov alebo v rámci marketingových akcii,
 • subjekty poskytujúce demografické a geografické údaje týkajúce sa reklám, vrátane cielených reklám a reklám online, a detailnú analytiku,
 • verejne prístupné zdroje,
 • informácie zo sociálnych sietí,
 • dodávateľ platobných služieb.

Využívanie údajov získaných pri využívaní našich služieb

Keď využívate naše služby, získavame aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií s našimi službami, ako napríklad kedy pristupujete na naše stránky, čo na
nich vyhľadávate, kedy si vytvoríte konto a kedy sa do konta prihlasujete. Uchovávame vaše objednávky a údaje o faktúrach.

Informácie používame za účelom využitia našich služieb a na marketingové účely, napr.:

 • registrácia užívateľa, realizácia objednávok a platieb užívateľa,
 • zlepšovanie a personalizácia marketingových činností Na základe vašeho chovania v aplikácii, realizovaných činnostiach, vrátane takto zhromažďovaných údajov, vám môžu byť, po získaní vášho
  výslovného súhlasu pripravované personalizované ponuky. V tomto rozsahu bude zákonnosťou spracovánia článok 22 odst. 2 písm. c) GDPR. Daný súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, čo nebude mať vplyv na súlad s právom zhromažďovania, ku ktorému došlo na základe súhlasu pred jeho odvoláním;
 • zlepšovanie našich služieb, ponuky, optimalizácia spôsobov doporučovania obsahu,
 • analýzy a lepšie pochopenie našich užívateľov,
 • posielanie informácii o našich službách - emalom, sociálnymi sieťami,
 • posielanie informácii o novinkách, nových produktoch, špeciálnych ponukách, akciách a anketách,
 • poskytovanie pomoci užívateľom pri používaní našej služby.

Zverejňovanie údajov

Zásadne nepredávame, nezdieľame ani neodovzdávame zhromažďované informácie iným subjektom. Iba v prípade, ak povinnosť ich sprístupnenia vyplýva z všeobecne platných
právnych predpisov, alebo ak sú údaje o užívateľovi nevyhnutné pre poskytovanie služby užívateľom pre poskytovanie služieb užívateľom s určitým cieľom a za podmienok nižšie
uvedených.

Vaše údaje nie sú poskytované tretím stranám, s výnimkou doručovateľských služieb (Pošta, DEPO,..), ktoré používame pri doručovaní zásielok zákazníkom.

Poskytovatelia služieb

Subjekty, ktorým bolo zverené spracovávánie vašich osobných údajov, patria do kategórie dodávateľov infraštrukturálnych, marketingových, reklamných, analytických, informačných a IT riešení, okrem iného aj pre účely personalizácie a optimalizácie našej služby. Podľa GDPR môžu tieto subjekty spracovávať vaše osobné údaje v treťom štáte. Tieto subjekty ďalej môžu, pre účely spracovania vašich osobných údajov využívať ďalšie subjekty, ktoré budú tieto údaje spracovávať v treťom štáte.

Pre potreby realizácie vašich platieb sprístupní CarnoMed, s.r.o. vaše osobné údaje v nutnom rozsahu sprostredkovateľovi elektronických služieb, ktorého ste si na tento účel zvolili.
Vaše údaje môžeme tiež poskytnúť subjektom, ktoré sa nachádzajú v inej krajine, ako je krajina vašeho bydliska. Pre nakladanie s vašimi osobnými údajmi môžu platiť iné právne predpisy o ich ochrane ako v domovskej krajine (trvalé bydlisko).

Vaše údaje môžeme sprístupniť iným spoločnostiam skupiny CarnoMed, pre účely realizácie činností uvedených v pravidlách ochrany osobných údajov.
Užívateľ môže v rámci našej služby dobrovoľne zverejniť svoje údaje, zverejnením svoho názoru, hodnotenia, skúsenosti s našim obsahom a službou, ktorý môžu využiť tretie osoby.
Niektoré funkcie našej služby môžu obsahovať možnosť sprístupnenia informácii pomocou elektronickej pošty, SMS alebo sociálnych aplikácii. Tieto aplikácie sú prevádzkované operátormi sociálnych sietí a riadia sa zásadami ochrany osobných údajov a zmluvnými podmienkami.

V prípade odovzdávania osobných údajov mimo EU zaistíme, aby boli odovzdané v súlade so zásadami ochrany osobných údajov a platnými právnymi predpismi.

Obdobie spracovávania údajov

Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu vášho využívania našich služieb, po dobu trvania zmluvných vzťahov a po čas nutný pre ochranu všetkých strán po jej ukončení.

Prístup k účtu a profily

Uživatelia používajú našu službu prostredníctvom individuálnych osobných účtov.

Pre zjednodušenie prístupu k našej službe môže užívateľ počas prihlásenia cez našu internetovú stránku použiť funkciu „Zapamätať si na tomto zariadení“, ktorá umožňuje rýchlejší a jednoduchší prístup k účtu a službe. Ak užívateľ sprístupní svoj účet iným osobám, budú mať tieto osoby prístup k jeho údajom.

Práva užívateľa a informácie pre uzívateľa

Máte právo:

 • na prístup k svojim osobných údajom,
 • na obdržanie kópie svojich osobných údajov, ktoré podliehajú spracovávaniu,
 • na opravu svojich osobných údajov,
 • žiadať o odstránenie údajov, právo byť zabudnutý, v prípade, že nastanú okolnosti uvedené v článku 17. GDPR,
 • žiadať o obmedzenie spracovávania osobných údajov v prípadoch uvedených v článku 18. GDPR,
 • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov v prípade uvedených v článku 21. GDPR,
 • prenášať dodané údaje spracovávané automatizovaným spôsobom.

Spôsoby, ako môžete uplatniť námietky proti spracúvávaniu osobných údajov, ako odvolať súhlas so spracovávaním údajov, zmeniť rozsah poskytovaného súhlasu so spracovávaním údajov:

 • emailovou správou na info@carnomed.sk
 • písomnou žiadosťou, doporučeným listom, na adresu:

  CarnoMed, s.r.o.
  Partizánska 2,
  811 03 Bratislava

V prípade, že sa domnievate, že spracovaním vašich osobných údajov boli dotknuté vaše práva, máte možnosť obrátiť sa na dozorný orgán - Úrad pre ochranu osobných údajov.

Zabezpečenie

Používame zabezpečenie, technologické a riadiace procesy, které zaisťujú primeranú úroveň zabezpečenia vo vzťahu k hrozbám spojeným so spracováváním osobných údajov. Cieľom
týchto procesov je ochrana údajov uživateľa pred ich stratou, krádežou, neoprávneným prístupom, zneužitím alebo modifikáciou.

Deti
Ochrana súkromia maloletých je pre nás dôležitá a preto žiadna časť služby nie je určená osobám mladším ako 13 rokov.

Súbory cookies a internetová reklama

Zhromažďujeme a analyzujeme neosobné informácie o type, modeli zariadenia, jeho pamäti, reklamného identifikátoru, technické informácie o užívateľovi, operčnom systéme a pod. Môžeme zhromažďovať súbory cookies, ktoré obsahujú vyššie uvedené informácie. Informácie sú uchovávané za účelom zvýšenia efektivity a fungovania systému a tiež za účelom automatického
adresovania užívateľa personalizáciou ponuky. Ak si neželáte, aby boli súbory cookies zpísané v pamäti vášho zariadenia, musíte modifikovať nastavenie vášho zariadenia. Nastavenie, ktoré
umožňuje používanie súborov cookies znamená, že dávate súhlas na ich používanie.

CarnoMed, s.r.o. si vyhradzuje právo Zásady ochrany osobných údajov aktualizovať.

Súhlas

Používaním našich služieb so zásadami ochrany osobných údajov súhlasíte. Ak s uvedenými zásadami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím služby CarnoMed, s.r.o.
Ďalšie používanie našich služieb, po zavedení zmien v zásadách ochrany osobných údajov bude platiť ako súhlas so zmenami.
Vzťahy, ktoré nie sú týmito zásadami upravené sa riadia pravidlami GDPR a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 25. máj 2018


Najdete nás i na MALL.SK

  

© CarnoMed 2017 · Developed by CodeShore