Tím CarnoMed, s. r. o.

Staráme sa o Vás

Vzniku spoločnosti CarnoMed, s. r. o. predchádzala dlhá história. História skupiny zaujímavých ľudí, ktorí objavili niečo, čo ich natoľko upútalo, že sa rozhodli rozposlať to aj do sveta! Niečo, čo ich ohúrilo natoľko, že sa rozhodli spojiť svoje sily a využiť všetky dostupné prostriedky na to, aby s tým oslovili širokú verejnosť.

MUDr. Iveta Malíková, MPH

Pracuje 15 rokov ako všeobecná lekárka pre dospelých.

V minulosti sa venovala aj EAV diagnostike. Získala certifikát na prácu s prístrojom VARICARD – na analýzu variability srdcového rytmu. Vo svojej praxi uprednostňuje celostný prístup k pacientovi.

čítať viac

doc.et doc.MUDr. Eliška Kubíková, PhD.,MPH

Prodekanka Lekárskej fakulty UK, prednostka Anatomického ústavu LF UK, chirurgička, od r. 2005 docentka Anatomického ústavu LF UK (od r. 2009 prednostka ústavu), od r. 2011 prodekanka LF UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Vedecko-výskumná činnosť: chirurgia, anatómia. Viac ako 120 vedeckých a odborných publikácií, citácií doma i v zahraničí, je spoluautorkou šiestich monografií, vysokoškolských skrípt, kompletnej odbornej výtvarnej dokumentácie v dvoch monografiách.

Je členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej chirurgickej spoločnosti, Slovenskej anatomickej spoločnosti a čestnou členkou Maďarskej anatomickej spoločnosti.

Absolútna Slovenka roka 2013, uvedená v British encyklopédii a v encyklopédii WHO is WHO v Slovenskej republike.

prof. RNDr. Katarína Horáková DrSc.

Uznávaná slovenská vedkyňa,  profesorka všeobecnej biológie z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Popri pedagogickej práci sa roky výskumne zaoberala vyhľadávaním nových, biologicky aktívnych látok s antimikrobiálnymi, antioxidačnými a protinádorovými vlastnosťami. Bola vedúcou medzinárodných EÚ projektov v oblasti vývoja veľmi citlivých imunotestov, zisťujúcich neškodnosť potravín. Vychádzajúc z poznatkov v tejto oblasti sa začala hlbšie zaoberať aj štúdiom spôsobov správnej výživy a zdravého životného štýlu. Je autorkou mnohých vedeckých, odborných a vedecko-populárnych publikácií. Profesorke Kataríne Horákovej za výsledky celoživotnej tvorivej práce udelil Slovenský literárny fond prémiovú cenu, ako prejav uznania za jej prínos na rozvoji slovenskej vedy doma i v zahraničí. V súčasnosti prednáša na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Pred vyše 60 rokmi ako vôbec prvá na svete objavila so svojim výskumným tímom liečivé účinky sulforanu na ľudský organizmus in vitro.

MUDr. Peter Lukáč, MPH

Začínal ako internista s atestáciou. Od r.1996 do 2012 pracoval ako chirurg v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb,a.s. na Klinike srdcovej chirurgie. Bol pri zavedení novej operačnej techniky implantácie mechanickej podpory srdca, bol zakladateľom a prezidentom 1.nadácie srdcovej chirurgie, zakladateľ Spoločnosti robotickej chirurgie na Slovensku a jej prvý predseda. V rokoch 2016 až 2018 bol riaditeľom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Už siedmy rok sa venuje aplikácii umelej inteligencie v medicíne a práci s CME/Eri ako expert na Komplexnú medicínsku expertízu. Dlhodobo sa tiež venuje skúmaniu účinkov karnozínu.

 

Ing. Manon Genčíková

Narodená v Martine, vyrastala a študovala v Bratislave. V roku 2006 sa jej narodil syn Ilja, ktorému bolo diagnostikovaná PAS - pervazívna vývinová porucha. Hľadanie riešení doviedlo Manon k MUDr.Kučerovi. Následne sa podielala na vzniku spoločnosti CarnoMed, s.r.o. a v súčasnosti zdieľa svoje skúsenosti s ďalšími ľuďmi.

Branislav Genčík

Je otcom Ilju. Po tom, ako videl účinky karnozínu na vlastné oči, rozhodol sa založiť spoločnosť CarnoMed, s.r.o. a pomôcť tak aj iným.

 

Mgr. Štefan Pogány, M.A.

CEO CarnoMed

Od roku 2019 riaditeľ a spolumajiteľ CarnoMedu. Celú svoju kariéru zanietil marketingu a obchodu v rôznych vrcholových pozíciách v nadnárodných korporáciách. Zároveň je zakladateľom a správcom Nadácie Filantropie, ktorá sa venuje už vyše 15 rokov osvete, edukácie, tvorby legislatívy, networkingu a zlepšenia životných podmienok komunity ľudí s autizmom na Slovensku.

Mgr. Andrea Zabáková

Manažérka zákazníckeho centra spoločnosti CarnoMed, s.r.o. 
Má niekoľkoročné skúsenosti na pozícii obchodnej manažérky v Slovenskej a Českej republike. Zabezpečuje logistiku zákazníckeho centra, kontakt a komunikáciu so zákazníkmi.

Mária Karpatová

Zákaznícke centrum

Zabezpečuje kontakt a komunikáciu so zákazníkmi, vybavuje objednávky a reklamácie.

Mgr. Ľudmila Balúchová

Zákaznícke centrum

Zabezpečuje kontakt a komunikáciu so zákazníkmi, vybavuje objednávky a reklamácie.