Obchodné podmienky internetového predaja
(ďalej aj ako „Obchodné podmienky“)

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Kupujúceho a Prevádzkovateľa pri realizácii Objednávok a  uzatváraní Kúpnych zmlúv prostredníctvom Internetového obchodu.

2. Prevádzkovateľom Internetového obchodu je spoločnosť CarnoMed, s.r.o. Partizánska 2 811 03 Bratislava (ďalej aj ako „CarnoMed“).

3. Internetovým obchodnom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie internetový obchod prevádzkovaný spoločnosťou CarnoMed na internetovej stránke www.carnomed.sk t.j. kúpa a predaj Tovaru tretím osobám prostredníctvom internetovej stránky www.carnomed.sk.

4. Kupujúcim sa pre účely týchto Obchodných podmienok a Internetového obchodu považuje akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu spoločnosti CarnoMed ,  objedná alebo kúpy Tovar ponúkaný  a predávaný spoločnosťou CarnoMed.

5. Objednávkou sa pre účely týchto Obchodných podmienok  a Internetového obchodu rozumie záväzná objednávka Kupujúceho, ktorou prostredníctvom Objednávkového formulára v Internetovom obchode prejaví záujem o kúpu tovaru ponúkaného a predávaného spoločnosťou CarnoMed tak, že Objednávkový formulár odošle spoločnosti CarnoMed prostredníctvom Internetového obchodu.

6. Prijatím objednávky sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie zaslanie potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, ktorým spoločnosť CarnoMed potvrdí, že Objednávka Kupujúceho bola spoločnosti CarnoMed doručená a zaregistrovaná v jej elektronickom systéme.

7. Akceptáciou objednávky sa pre účely týchto Obchodných podmienok  rozumie zaslanie potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, ktorým spoločnosť CarnoMed Kupujúcemu potvrdí, že jeho Objednávku prijíma.

8. Tovarom sa pre účely týchto Obchodných podmienok a Internetového obchodu rozumie akýkoľvek produkt, výrobok alebo vec, ktorý ponúka CarnoMed na predaj prostredníctvom Internetového obchodu.

9. Objednávkovým formulárom sa pre účely týchto Obchodných podmienok a Internetového obchodu rozumie elektronický formulár doručený spoločnosti CarnoMed prostredníctvom elektronického systému v Internetovom obchode, ktorý obsahuje najmä identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho príp. fakturačné údaje, označenie objednaného Tovaru, kúpnu cenu tovaru vrátane DPH, miesto dodania alebo prevzatia Tovaru, spôsob doručenia Tovaru, Náklady na doručenie Tovaru, súhlas Kupujúceho s týmito Obchodnými podmienkami a udelenie súhlasu Kupujúceho na spracúvanie osobných údajov Kupujúceho spoločnosťou CarnoMed.

10. Nákladmi na doručenie tovaru sa pre účely týchto Obchodných podmienok a Internetového obchodu rozumejú náklady na prepravu/doručenie Tovaru zo skladu spoločnosti CarnoMed do miesta dodania Tovaru určeného Kupujúcim v Objednávke.

11. Všetky vzťahy vzniknuté v rámci Internetového obchodu medzi spoločnosťou CarnoMed a Kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 114/2007 Z.z., Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku č. 102/2014 Z.z.. V prípade, ak je Kupujúcim podnikateľ, spravujú sa vzťahy medzi spoločnosťou CarnoMed a Kupujúcim zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

12. Kupujúci a spoločnosť CarnoMed majú záujem riešiť všetky svoje spory vzniknuté na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, prednostne mimosúdne a preto sa podľa zákona č. 244/2002 Z. z. (ďalej len "ZRK") dohodli, že okrem tých sporov, pri ktorých to zákon výslovne vylučuje, predložia všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú na základe alebo v súvislosti s Kúpnou zmluvou, ako aj spory
(i) o platnosť, trvanie a výklad Kúpnej zmluvy a  právnych úkonov Kupujúceho alebo spoločnosti CarnoMed,
(ii) o náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia,
(iii) o iných nárokoch spoločnosti CarnoMed alebo Kupujúceho, ktoré vzniknú za trvania Kúpnej zmluvy, najmä o nárokoch, ktoré s Kúpnou zmluvou priamo súvisia
(iv) zo vzťahov čo aj nepriamo súvisiacich s Kúpnou zmluvou alebo Kúpnu zmluvu zabezpečujúcich (napr. ručenie), na rozhodnutie Obchodnému súdu - stálemu rozhodcovskému súdu, zriadenému spoločnosťou Obchodný súd s.r.o., IČO 36 858 102 (ďalej len "OS"). Ak je zmluvnou stranou Zmluvy fyzická osoba, ktorú osobitný predpis považuje za spotrebiteľa, je táto oprávnená, v rozsahu určenom zákonom, podať žalobu nielen na OS, ale aj na všeobecnom súde. CarnoMed a Kupujúci vyhlasujú, že sa rozhodnutiu OS bez výhrad podriadia. CarnoMed a Kupujúci, ak to zákon pre konkrétny prípad nezakazuje,  týmto vylučujú podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm. h) ZRK (dôvody obnovy konania) a dohodli sa, že OS bude konať nasledovne:
(i) podľa slovenského právneho poriadku,
(ii) podľa zásad spravodlivosti, pokiaľ to zákon nevylučuje,
(iii) podľa rokovacieho poriadku a štatútu OS, zverejneného v čase začatia konania v Obchodnom vestníku,
(iv) rozhodcu (senát) vymenuje OS.


II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Každá Objednávka Kupujúceho  je pre Kupujúceho záväzná.

2. Pre CarnoMed je Objednávka Kupujúceho záväzná iba v prípade, ak:
a. CarnoMed potvrdí Prijatie Objednávky a zároveň Akceptáciu Objednávky , a
b. Kupujúci zaplatí celú kúpnu cenu za objednaný Tovar vrátane Nákladov na doručenie, ak nie je dohodnuté inak.

3. Momentom splnenia všetkých podmienok uvedených v predchádzajúcom bode 2 tohto článku dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou CarnoMed a Kupujúcim (ďalej aj ako „Kúpna Zmluva“). V prípade, ak Kupujúci nezaplatí celú kúpnu cenu vrátane Nákladov na doručenie v lehote 7 pracovných dní odo dňa Akceptácie Objednávky,ak nie je dohodnutý spôsob úhrady na dobierku ,   je spoločnosť CarnoMed oprávnená od Kúpnej Zmluvy kedykoľvek odstúpiť.

4. Objednávka stráca akékoľvek právne účinky v prípade, ak CarnoMed po jej obdržaní  akoukoľvek formou Kupujúceho informuje, že Objednávku Kupujúceho odmieta alebo ho akoukoľvek formou informuje, že jeho Objednávke nemôže vyhovieť. Spoločnosť CarnoMed nie je povinná uviesť dôvody odmietnutia alebo nevyhovenia Objednávke. Objednávka stráca akékoľvek právne účinky tiež v prípade, ak spoločnosť CarnoMed v lehote 3 pracovných dní nepotvrdí Prijatie Objednávky a zároveň Akceptáciu Objednávky  podľa bodu 2 písm. a) tohto článku. Kupujúci nemá právny nárok na potvrdenie Prijatia Objednávky a/alebo Akceptáciu Objednávky zo strany spoločnosti CarnoMed.

5. Pred nakupovaním v obchode je potrebné sa zaregistrovať. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

  • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
  • Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
  • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
  • Vaše telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
  • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie  faktúry a správne zaúčtovanie) 

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do sekcie login. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude deaktivované.

III. Kúpna cena, Náklady na doručenie a platobné podmienky

1. Kúpna cena za objednaný Tovar je uvedená  v Internetovom obchode spoločnosti CarnoMed , v  Objednávkovom formulári, ako aj v Akceptácii Objednávky. V prípade, ak sa kúpna cena v uvedených zdrojoch líši, je pre Kupujúceho záväzná kúpna cena uvedená v Akceptácii Objednávky.  V prípade, ak sa výška kúpnej ceny uvedeným spôsobom zvýši v neprospech Kupujúceho, má Kupujúci právo zrušiť Objednávku. Kupujúci však nemá právo zrušiť Objednávku v prípade, ak už z jeho strany došlo k zaplateniu (záväznej) kúpnej ceny; v danom prípade nemá Kupujúci ani právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

2. Náklady na doručenie sú uvedené v Objednávkovom formulári, Prijatí Objednávky, ako aj v Akceptácii Objednávky. V prípade, ak sa Náklady na doručenie v uvedených zdrojoch líšia, použije sa primerane predchádzajúci bod 1 tohto článku.

3. Kúpna cena nezahŕňa Náklady na doručenie objednaného Tovaru. 

4. Kúpna cena a Náklady na doručenie Tovaru sa uhrádzajú formou bezhotovostného prevodu na bankový účet spoločnosti CarnoMed uvedený v Akceptácii objednávky, prípadne môžete využiť služby CARD PAY (platenie kartou), spoplatnená platba na dobierku, pričom kúpna cena a Náklady na doručenie sa považujú za zaplatené až pripísaním celej kúpnej ceny a Nákladov na doručenie na bankový účet spoločnosti CarnoMed, ak nie je dohodnuté inak.

5. Pri úhrade kúpnej ceny podľa predchádzajúceho bodu 4 tohto článku, je Kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol, ktorý je uvedený v Akceptácii objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu, alebo neuvedenia žiadneho variabilného symbolu, nemusí elektronický systém priradiť pripísanú úhradu k jeho Objednávke. V danom prípade nenesie CarnoMed žiadnu zodpovednosť za oneskorené doručenie (prípadne nedoručenie) objednaného Tovaru. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu alebo neuvedenia žiadneho variabilného symbolu má CarnoMed právo na odstúpiť od Kúpnej zmluvy a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody tretej osoby, resp. akékoľvek iné nároky tretej osoby.

6. V prípade, ak Kupujúci v Objednávkovom formulári uvedenie ako spôsob doručenia a miesto dodania/prevzatia Tovaru jeho osobné prevzatie v sídle spoločnosti CarnoMed,  nie je Kupujúci povinný zaplatiť spoločnosti CarnoMed  žiadne Náklady na doručenie.

7. Prevzatím  objednaného Tovaru Kupujúcim sa Kupujúci stáva vlastníkom objednaného Tovaru, pričom týmto momentom na neho zároveň prechádza zodpovednosť za nebezpečenstvo vzniku škody na Tovare.

8. Spoločnosť CarnoMed môže poskytnúť Kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny, na jej Poskytnutie však má Kupujúci právny nárok len za splnenia podmienok, ktoré určuje resp. môže určiť výhradne spoločnosť CarnoMed

IV. Čas a spôsob doručenia Tovaru

1. Spoločnosť CarnoMed nie je povinná doručiť objednaný Tovar skôr, než dôjde k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, to znamená, že spoločnosť CarnoMed je povinná doručiť objednaný Tovar Kupujúcemu, až keď sú splnené všetky podmienky uvedené v bode 2 článku II týchto Obchodný podmienok.  Objednaný Tovar je spoločnosť CarnoMed povinná doručiť  na miesto dodania tovaru Kupujúcemu v rámci územia Slovenskej republiky do vlastných rúk buď prostredníctvom slovenskej pošty, kuriérskou službou (ďalej aj ako „Doručiteľ“) , alebo osobným odovzdaním Kupujúcemu v sídle spoločnosti CarnoMed, a to v závislosti od toho, ktorý z uvedených spôsobov doručenia určil Kupujúci  , a v rámci celého sveta len prostredníctvom slovenskej pošty, a to v závislosti od toho, ktorý z uvedených spôsobov doručenia určil Kupujúci v Objednávkovom formulári.

2. Ak sa Tovar doručuje kuriérskou službou, je dodacia lehota Tovaru 1-4 pracovné dni. Pri osobnom prevzatí Tovaru v sídle spoločnosti CarnoMed, bude Tovar pripravený na prevzatie v čase otváracích hodín v deň Akceptácie objednávky a po zaplatení kúpnej ceny . Spoločnosť CarnoMed negarantuje dodacie lehoty Tovaru uvedené v tomto bode. Kupujúci berie na vedomie, že dodacie lehoty Tovaru uvedené v tomto bode sa vzťahujú iba na prípady, ak sa miesto dodania Tovaru nachádza na území Slovenskej republiky.

3. Sídlo spoločnosti CarnoMed , kde je možné osobné prevzatie Tovaru sa nachádza na adrese: Partizánska 2, 811 03 Bratislava.

4. Miestom dodania Tovaru je adresa, ktorú určil Kupujúci v Objednávkovom formulári ako adresu, kde mu má byť  objednaný Tovar spoločnosťou CarnoMed  doručený.

5. Spoločnosť CarnoMed doručuje Tovar v rámci územia Slovenskej republiky aj v rámci celého sveta. V prípade, ak má Kupujúci záujem, aby bol Tovar doručený mimo územia Slovenskej republiky,  spoločnosť CarnoMed si vyhradzuje právo upraviť primerane podmienky splnenia takejto Objednávky (najmä Náklady na doručenie, spôsob a lehoty doručenia Tovaru), to však najneskôr v Akceptácii Objednávky. V takomto prípade, bude CarnoMed po prijatí Objednávky Kupujúceho a pred Akceptáciou Objednávky, Kupujúceho spravidla kontaktovať, ak to bude potrebné.

6. Povinnosť spoločnosti CarnoMed doručiť Tovar Kupujúcemu je splnený odovzdaním objednaného Tovaru Kupujúcemu, alebo inej osobe oprávnenej Tovar prevziať.

7. Doručenie Tovaru je Kupujúci povinný Doručiteľovi písomne potvrdiť. Spolu s objednaným Tovarom bude Kupujúcemu doručený aj účtovný doklad.

8. V prípade, ak si mal Kupujúci podľa Objednávky prevziať Tovar osobne v sídle spoločnosti CarnoMed, pričom Kupujúci si tento Tovar neprevezme v lehote 21 dní odo dňa zaplatenia celej kúpnej ceny aúAlebo Akceptácie Objednávky Tovaru, je spoločnosť CarnoMed oprávnená kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Uhradenú kúpnu cenu vráti spoločnosť CarnoMed Kupujúcemu.

9. V prípade, ak si Kupujúci neprevezme (z akéhokoľvek dôvodu), alebo odmietne prevziať objednaný Tovar doručovaný slovenskou poštou, alebo kuriérskou službou, tento Tovar sa vráti spoločnosti CarnoMed, na základe čoho je spoločnosť CarnoMed oprávnená kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety, je spoločnosť CarnoMed oprávnená požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov spojenú s vrátením Tovaru a jeho  doručovaním Tovaru  v oprávnenej výške ,pričom túto sumu je oprávnená si uspokojiť buď z už zo zaplatenej kúpnej ceny Tovaru, pričom zvyšnú časť kúpnej ceny vráti spoločnosť CarnoMed Kupujúcemu.  V prípade, že Kupujúci neuhradil Kúpu cenu vopred, je CarnoMed oprávnený požadovať úhradu nákladov spojených s doručovaním a vrátením Tovaru mimosúdne a/alebo súdnou cestou.  Nárok na vrátenie Nákladov na doručenie v danom prípade Kupujúci nemá.

V. Zodpovednosť za vady, reklamácie

1. Na zodpovednosť za vady na objednanom Tovare a spôsob vybavenia reklamácie sa použije Reklamačný poriadok Internetového obchodu spoločnosti CarnoMed.


VI. Zrušenie Objednávky a odstúpenie od Kúpnej zmluvy

1. Kupujúci môže Objednávku zrušiť nasledovne: 

  • v prípade platby na dobierku a doručenia prostredníctvom slovenskej pošty najneskôr v lehote do 10:00 hod v každý pracovný deň, 
  • v prípade platby na dobierku a doručenia prostredníctvom kuriérskej služby najneskôr v lehote do 13:00 hod v každý pracovný deň. 

2. Objednávku podľa predchádzajúcej vety nie je možné zrušiť v prípade, ak už bola uzatvorená Kúpna zmluva v zmysle bodu 2 a 3 článku II týchto Obchodných podmienok. V takomto prípade je možné od zmluvy odstúpiť podľa ustanovení tohto článku.

3. V prípade, ak tieto Obchodné podmienky umožňujú Kupujúcemu Objednávku zrušiť, môže Kupujúci zrušiť objednávku zaslaním e-mailu na adresu  info@carnomed.sk, alebo telefonicky na telefónnom číle +421 914 336 337 , kedy zrozumiteľným spôsobom uvedie skutočnosť, že Objednávku zrušuje, dôvod zrušenia Objednávky, svoje meno, charakteristiku Objednaného Tovaru, ako aj číslo Objednávky (ID objednávky) ak bolo Kupujúcemu doručené Potvrdenie objednávky s uvedením čísla Objednávky (ID objednávky).

4. V prípade zrušenia Objednávky podľa predchádzajúceho bodu si spoločnosť CarnoMed nebude účtovať voči Kupujúcemu žiadne pokuty, sankcie ani náhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s Objednávkou.

5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia doručeného Tovaru, a to aj bez udania dôvodu.

6. V odstúpení od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný uviesť najmä svoje meno, číslo Objednávky (ID objednávky) a charakteristiku Objednaného Tovaru. Pre zachovanie právnej istoty sa Kupujúcemu odporúča, aby odstúpenie od Zmluvy vykonal písomnou formou listom doručeným na adresu sídla spoločnosti CarnoMed spolu s vráteným Tovarom  a zároveň aj mailom na adresu info@carnomed.sk.

7. Na to, aby bolo odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho v zmysle tohto článku účinné, je potrebné, aby odstúpenie od Kúpnej zmluvy bolo v 14ty deň lehoty spoločnosti CarnoMed doručené (nielen odoslané na poštovú prepravu).

8. Spolu s odstúpením od Kúpnej  zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť  spoločnosti CarnoMed objednaný Tovar, a to na adresu CarnoMed s.r.o., Partizánska 2, 811 03 Bratislava. . Tento spoločnosť CarnoMed odporúča zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Do balíka treba priložiť  kópiu faktúry, ktorá bola zaslaná s Tovarom.

9. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, musí byť Objednaný tovar spoločnosti CarnoMed vrátený nepoškodený, nepoužitý a v pôvodnom obale. V opačnom prípade má spoločnosť CarnoMed právo na peňažnú náhradu vo výške zodpovedajúcej miere poškodenia alebo použitia vráteného Tovaru, prípadne jeho obalu. Tento svoj nárok na peňažnú náhradu má spoločnosť CarnoMed právo si uspokojiť z kúpnej ceny, ktorú je povinná vrátiť v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu.  V takomto prípade pohľadávka spoločnosti CarnoMed na peňažnú náhradu zanikne započítaním oproti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

10. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. V takom prípade je spoločnosť CarnoMed  povinná:
a. prevziať Objednaný Tovar späť od Kupujúceho , a
b. vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za Objednaný tovar, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho, pokiaľ  sa Kupujúci a CarnoMed nedohodnú inak; bod 9 tohto článku tým nie je dotknutý.

11. Spoločnosť CarnoMed si vyhradzuje právo zadržať  vrátenie kúpnej ceny za Tovar, a to až do jeho vrátenia spoločnosti CarnoMed Kupujúcim.

12. V prípade, ak doručený Tovar nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám alebo bol vadný, je spoločnosť CarnoMed zároveň povinná Kupujúcemu vrátiť náklady, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s Objednaním Tovaru.

13. Kupujúci sa môže so svojimi reklamáciami, sťažnosťami alebo podnetmi súvisiacimi so službami poskytovanými spoločnosťou CarnoMed obracať na spoločnosť CarnoMed, a to písomne na adresu CarnoMed s.r.o., Partizánska 2, 811 03 Bratislava, alebo formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu info@carnomed.sk.

14. Spoločnosť  CarnoMed je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v týchto Obchodných podmienkach ako aj z dôvodu, že objednaný Tovar nie je možné dodať z dôvodu, že bol vypredaný, nevyrába sa alebo nie je v možnostiach spoločnosti CarnoMed ho akýmkoľvek spôsobom zaobstarať, rovnako tak v prípade, ak sa výrazným spôsobom zmenila kúpna cena objednaného Tovaru, alebo v prípade, ak bol objednaný Tovar na základe rozhodnutia  príslušného štátneho orgánu stiahnutý z obehu. Odstúpenie od  Kúpnej zmluvy spoločnosti CarnoMed podľa tejto zmluvy je účinné dňom doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu. Odstúpiť od Kúpnej zmluvy môže spoločnosť CarnoMed aj formou elektronickej pošty (e-mailom) doručenej Kupujúcemu na e-mailovú adresu Kupujúceho určenú v Objednávke.