Reklamačný poriadok Internetového obchodu

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho a Prevádzkovateľa v súvislosti s kúpnymi zmluvami uzatváranými prostredníctvom Internetového obchodu, a to najmä práva a povinnosti (nároky) z vád Tovaru kúpeného Kupujúcim a postup pri reklamácii vadného Tovaru.

2. Prevádzkovateľom Internetového obchodu je spoločnosť CarnoMed s.r.o., so sídlom Partizánska 2, 811 03 Bratislava, IČO 46 572 392, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 79780/B (ďalej aj ako „CarnoMed“).

3. Internetovým obchodnom sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie internetový obchod prevádzkovaný spoločnosťou CarnoMed internetovej stránke www.carnomed.sk, t.j. kúpa a predaj Tovaru tretím osobám prostredníctvom internetovej stránky www.carnomed.sk.

4. Kupujúcim sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu spoločnosti CarnoMed,  objedná alebo kúpi Tovar ponúkaný  a predávaný spoločnosťou CarnoMed.

5. Tovarom sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie akýkoľvek produkt, výrobok alebo vec, ktorý ponúka CarnoMed  na predaj prostredníctvom Internetového obchodu

6. Objednávkou Tovaru Kupujúci potvrdzuje, že sa s reklamačným poriadkom oboznámil a súhlasí s ním.

II. Zodpovednosť za vady

1. Spoločnosť CarnoMed zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim.

2. Spoločnosť CarnoMed nezodpovedá za vady vzniknuté:

 1. zlou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním alebo použitím, ktoré sú v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi a odporúčaniami spoločnosti CarnoMed,
 2. používaním alebo skladovaním Tovaru v nevhodných podmienkach, a to najmä s ohľadom na teplotu, prašnosť, alebo vlhkosť prostredia, prípadne z dôvodu priameho slnečného žiarenia,
 3. poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

3. CarnoMed reklamáciu zamietne ak zistí, že príčinou vady nie je vadnosť Tovaru, ale konanie Kupujúceho a/alebo tretej osoby.

4. CarnoMed má právo zamietnuť reklamáciu v prípadoch, ak reklamovaný Tovar alebo jeho časť je podstatne znečistená alebo nespĺňa základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predloženie Tovaru do reklamačného procesu.

5. Kupujúci je povinný na reklamáciu predložiť kompletný Tovar, t.j. všetky jeho časti, a to aj v prípade, ak sa vada týka len niektorej jeho časti.

6. Záručné lehoty vzťahujúce sa k objednanému Tovar, sú uvedené priamo v príslušných záručných listoch priložených k objednanému Tovaru,  alebo sú určené dátumom spotreby Tovaru, ktorý je uvedený spravidla na obale Tovaru, alebo v príbalovom letáku k Tovaru .

7. Kupujúci berie na vedomie, že objednaný Tovar si zachová svoje pozitívne vlastnosti len za predpokladu, že sa bude správne používať a skladovať, na základe čoho sa Kupujúci zaväzuje ihneď po doručení Tovaru, prečítať si všetky informácie o Tovare nachádzajúce sa na obale Tovaru, alebo v príbalovom letáku priloženom k Tovaru, a to najmä dátum spotreby, návod na použitie, spôsob dávkovania a skladovanie Tovaru.  V prípade nedodržania povinnosti stanovenej v tomto bode nenesie CarnoMed zodpovednosť za vady Tovaru vzniknuté v súvislosti s porušením tejto povinnosti, ani za škodu, ktorá na základe toho Kupujúcemu, alebo akejkoľvek tretej osobe, vznikne.

III. Spôsob vybavenia reklamácie

1. Kupujúci je povinný prezrieť doručený Tovar bezodkladne po doručení  objednaného Tovaru a v prípade, ak má doručený Tovar akékoľvek vady (napr. je doručený v nesprávnom množstve, kvalite, je poškodený alebo bol doručený iný Tovar, než si Kupujúci prostredníctvom Objednávky objednal) je Kupujúci povinný doručený Tovar spoločnosti CarnoMed písomne alebo osobne reklamovať a Tovar vrátiť, najneskôr však v lehote najneskôr do 14  dní, odo dňa kedy si mohol Kupujúci doručený Tovar prezrieť, ak má Tovar zjavné vady, alebo v lehote  najneskôr do 14  dní odo dňa kedy mohol Kupujúci vady zistiť, ak má tovar skryté vady.

2. V písomnej reklamácii je Kupujúci povinný uviesť:

 1. meno a priezvisko Kupujúceho,
 2. číslo Objednávky (ID objednávky),
 3. charakteristiku doručeného a reklamovaného Tovaru,
 4. zrozumiteľným, konkrétnym a jednoznačným spôsobom uviesť, v čom spočíva vadnosť  doručeného Tovaru.

3. Písomná reklamácia musí byť zreteľne označená ako „Reklamácia“. V prípade ak je Tovar reklamovaný písomne, je Kupujúci povinný reklamovaný Tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, a to na adresu CarnoMed s.r.o., Partizánska 2, 811 03 Bratislava. Do balíka treba priložiť  faktúru alebo iný doklad o kúpe Tovaru a písomnú reklamáciu podľa  bodu 2 tohto článku.

4. Osobne možno Tovar reklamovať  v sídle spoločnosti CarnoMed na adrese Partizánska 2, 811 03 Bratislava, a to v čase otváracích hodín spoločnosti CarnoMed uvedených na internetovej stránke spoločnosti CarnoMed www.carnomed.sk. Pri osobnej reklamácii v Predajni je Kupujúci povinný predložiť Predávajúcemu reklamovaný Tovar, uviesť dôvody reklamácie, svoje kontaktné údaje a predložiť faktúru alebo iný doklad o kúpe /pokladničný blok/ Tovaru.

5. V prípade, ak Kupujúci nereklamuje kúpený Tovar za splnenia podmienok uvedených v predchádzajúcom bode 1, 2 , 3 a 4 nároky z vád tovaru Kupujúcemu zanikajú.

6. Kupujúci má nasledovné nároky z vád Tovaru:

 • Odstránenie vady Tovaru doručením chýbajúceho Tovaru,
 • Výmena vadného Tovaru za bezvadný Tovar,
 • Primeraná zľava z ceny Tovaru,
 • Odstúpenie od Zmluvy

7. Spôsob, akým sa vybaví reklamácia podľa predchádzajúceho bodu 6 určuje CarnoMed, a to v zásade podľa (i) alebo (ii) alebo podľa (iii). V prípade, ak to s ohľadom na charakter vady nie je účelné alebo dobre možné alebo to od spoločnosti CarnoMed nemožno spravodlivo požadovať, má Kupujúci nárok na vybavenie reklamácie podľa (iii) alebo (iv), a to podľa vlastnej voľby.

8. CarnoMed informuje Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie podľa  predchádzajúceho bodu do troch pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie, najneskôr však do 30 dní v odôvodnených prípadoch, a to formou e-mailu doručeného na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedené v Objednávke Tovaru. V prípade, ak CarnoMed informuje Kupujúceho, že reklamácia bude vybavená podľa (iii) alebo (iv), má Kupujúci právo v lehote 5 pracovných dní určiť voľbu vybavenia reklamácie podľa jedného z uvedených spôsobov; po márnom uplynutí tejto lehoty určí v lehote  3 pracovných dní spôsob vybavenia reklamácia CarnoMed.

9. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť.

10. CarnoMed zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, potvrdenie o uplatnení reklamácie, a to bez zbytočného odkladu po doručení reklamácie, ak potvrdenie nie je možné doručiť ihneď (najneskôr však spolu s potvrdením o vybavení reklamácie podľa bodu 11).

11. CarnoMed zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, potvrdenie o vybavení reklamácie, a to v zásade najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

12. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, avšak len za predpokladu, že bola reklamácia dôvodná.