Karnozín EXTRA a roztrúsená skleróza

CarnoMed je prvá spoločnosť na svete, ktorá analyzovala podávanie Karnozínu EXTRA pacientom so sklerózou multiplex (roztrúsená skleróza) a preukázala jeho prínosy v roku 2020.

Výstupy z registrovanej štúdie zameranej na pacientov so sclerosis multiplex (SM), ktorí užívali Karnozín EXTRA.

Študia bola publikovaná v januári 2020 v Nutrition Research.

V tejto štúdii sme teda analyzovali účinky inovatívnej perorálnej formulácie L-karnozínu na výkonnosť autonómneho nervového systému, metabolizmus mozgu, únavu hlásenú pacientmi a kvalitu života súvisiacu so zdravím na sérii prípadov pacientov s SM.

Otvorená klinická prípadová intervenčná štúdia skúmajúca účinnosť a bezpečnosť perorálneho L-karnozínu na liečbu SM bola organizovaná podľa smerníc CARE [5]. Do tejto prípadovej štúdie boli zaradené dve ženy (vo veku 37 a 48 rokov) a muž (48 rokov), ktorí splnili McDonaldove kritériá z roku 2017 na diagnostiku SM [6] a nemali iné závažné chronické ochorenia alebo akútne poruchy. Kritériá vylúčenia zahŕňali tehotenstvo, užívanie kortikosteroidov a/alebo doplnkových látok.

Klinické nálezy

Pri úvodnom vyšetrení pacient s CASE 3 hlásil súčasnú epizódu (relaps) nových symptómov a/alebo zhoršenie existujúcich symptómov MS (ako je rozmazané videnie, intranukleárna oftalmoplégia, inkontinencia moču, neúplné vyprázdnenie, zvýšená frekvencia močenia a depresia) , zatiaľ čo u 2 ďalších pacientov sa objavila epizóda remisie (žiadny súčasný relaps), bez nových známok aktivity ochorenia. Všetci pacienti trpeli miernou až závažnou slabosťou alebo zvýšenou spasticitou (svalovou stuhnutosťou).


Štúdia potvrdila predchádzajúce pozorovania u pacientov so SM, ktorí dlhodobo užívali Karnozín EXTRA:

  • U všetkých pacientov, bez ohľadu na rozvinutý stupeň ochorenia, sa znížila celková únava. Toto je najvýznamnejší záver, pretože únava je vnímaná ako jeden z naj vysiľujúcejších prejavov ochorenia SM, a býva spravidla spojená so vznikom depresie (1,2)
  • u skúmaných pacientov sa zvýšila pohyblivosť, svalový tonus, zlepšila sa odolnosti na bolesť a depresiu
  • zvýšila sa aj pešo prejdená vzdialenosť. U pacientov, ktorí majú SM 4 roky sa prejdená dĺžka zvýšila až o 51%
  • u všetkých pacientov sa zvýšila celková antioxidačná kapacita v krvnom sére
  • obsah laktátu v krvnom sére sa znížil. čo ukazuje ochranný účinok karnozínu pri vysokých hladinách laktátu pri SM (3)
  • pacientami neboli hlásené žiadne nežiadúce účinky


Diskusia

Z našich výsledkov akceptujeme našu hypotézu, že suplementácia L-karnozínom by zlepšila klinické prejavy SM. Naše zistenia naznačujú priaznivé účinky 8-týždňového L-karnozínu ako možnej adjuvantnej liečby na zlepšenie vybraných výsledkov hlásených pacientom a lekárom u muža a 2 žien trpiacich SM. To je v súlade s predchádzajúcimi štúdiami naznačujúcimi dôležitú úlohu karnozínu pri neurologických, neurovývojových, neurodegeneratívnych a psychiatrických poruchách.

Vseobecne:

Skleróza multiplex (SM) je komplexná autoimunitná porucha, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete a negatívne zasahuje do rôznych oblasti zdravia a každodenného života. Keďže ide o najčastejšie pozorované demyelinizačné ochorenie, jej prevalencia kolíše od vysokých úrovní v Severnej Amerike a Európe (> 1 z 1 000 obyvateľov) až po nízke hodnoty vo východnej Ázii a subsaharskej Afrike (~ 1 z 50 000). Vzhľadom na jej pomerne vysokú prevalenciu v rozvinutých krajinách sa vývoj účinných a použiteľných stratégií na prevenciu alebo zvládanie SM stáva pre lekársku komunitu nevyhnutnosťou.

Príčina SM zostáva neznáma. Okrem iných etiologických faktorov sa zdá, že nízke hladiny tkanivového karnozínu a mitochondriálna dysfunkcia sprevádzajú SM [2], pričom orálny karnozín môže byť použiteľný na riešenie narušenej bioenergetiky a oxidačného stresu pri SM a možno aj na obnovenie neuromuskulárnej funkcie [3]. Niekoľko formulácií karnozínu však preukázalo obmedzenú použiteľnosť v dôsledku obmedzení dodávania mozgu alebo výkonu tkaniva [4], čo núti priemysel aj výskumníkov nájsť biologicky dostupnú a účinnú formuláciu karnozínu.

The study: https://www.sciencedirect.com

(1) https://journals.sagepub.com
(2) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
(3) https://www.sciencedirect.com

 

https://www.carnomed.sk/produkty/karnozin-extra.htm 

https://www.carnomed.sk/produkty/karnozin-extra-pure-and-strong.htm 

https://www.carnomed.sk/produkty/karnozin-extra-60.htm 


06.06.2023


Čítaj Viac: Mozog a nervový systém~ Karnozín EXTRA

 

 

Video kanál
Videá o našich produktoch
Video

Pre tých ktorým sa nechce čítať náš blog,
je tu sekcia video

Pozerať


Napíšte nám

Chcete sa s nami podeliť o skúsenosti s našimi produktami alebo máte pre nás zaujímavú tému pre náš blog?

Odoslaním tohto formulára súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac info.